Bachledówka chwali Pana

Mieczysław Łacek


BACHLEDÓWKA  CHWALI  PANA 

 

Pieśni śpiewane na Bachledówce  


Na Bachledówce od wielu lat brzmią melodie góralskie w pieśniach religijnych. Teksty są pisane przez kilku autorów mieszkających przede wszystkim w Czerwiennem Górnym. Jednym z nich jest  Pani Aniela Jamrych  - nauczycielka języka polskiego i historii z tutejszej Szkoły Podstawowej.       

 

Niniejszy zbiór zawiera wiele pieśni śpiewanych chętnie i często na Bachledówce zebranych przez moją zmarłą17 pażdziernika 2004 roku mamę Mieczysławę Łacek z Czerwiennego. Są to pieśni różne pod względem treści i pochodzenia. Niektóre z nich wywodzą się jeszcze zczasów, gdy paulini z Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej przybyli na Bachledówkę. Kilka z nich jest dowodem pobytu na Bachledówce Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Instytutu Prymasowskiego. Wiele z nich jest pieśniami, które były śpiewane w kościołach Podhala, zwłaszcza w czasie Nawiedzenia parafii i domów przez Kopię Obrazu Jasnogórskiego. Niektórych nauczyli Paulini. Wszystkie one znalazły się w repertuarze mojej mamy ś.p. Mieczysławy Łacek, która już od ok. roku 1957 za O. Kajetana Raczyńskiego i O. Juliusza Kłudziaka, najpierw pomagając P. Marii Skubisz, a później sama, prowadziła śpiewy w kaplicy Matki Bożej na Bachledówce, a potem w nowym kościele. 

Niech niniejszy zbiór pieśni będzie nie tylko trwała pamiątką po mojej mamie Mieczysławie Łacek –„organiścinie Bachledówki”, ale także niech służy obecnym śpiewom na Bachledówce. 


         O. Mieczysław Łacek, paulin 

 

Bachledówka, dnia 24 czerwca 2011 roku 

 

I. Pieśni o Bachledówce 

 

BĄDŹ POZDROWIONA 

 

Bądź pozdrowiona Polski Królowo, 

Przez Tobie Ciałem stało się Słowo. 

Niek Cie wielbi świat cały, 

Że nos wiedziesz do chwały, 

Syna swojego, Ostomiłego. 

Na Bachledówce, naprociw holi, 

Twój lud góralski pragnie Cie kfolić. 

Ty nad każdym człowiekiem 

Roztocz swojom opiekę, 

W drodze do nieba, 

Twyk łask nom trzeba. 

Błogoslaw Matko Ojczyźnie naszej, 

By szła z Jezusem bez przyszłe czasy, 

Coby  ład w niej panował, 

Bóg jom od klęsk zachował. 

Nie spuść jej z oczu 

We dnie i w nocy. 

I nasom skalnom ziem pod holami 

Obdorz obficie swymi łaskami. 

Sprzyjaj syćkim dziedzinom 

Nasa słodka Gaździno 

Z Bachledowskiego 

Tronu Swojego. 

 

 

CIESZYMY SIĘ MATKO 

(na mel. „Cieszyły się wiyrśki”) 

 

Ciesymy się Matko 

Żeś se tu jest znami, 

Bo bedziys se nos wspierać 

Swoimi łaskami 

Twoje dobre serce 

Otwarte każdemu 

Łono nie odmówi

Pomocy nikomu. 

A my se przy Tobiy 

Bedziyme trwac wiecniy 

Bo my Ciy Maryjo 

Kochomy serdecniy. 

 

 

CUDNE MIEJSCE 

(na mel. „Nuto serdecno – grojzePanu, groj”) 

 

Jest cudne miyjsce w Skalnyj Dziedzinie, 

Skąd rzewno nuta ku Niebu płyniy, 

Z sumem jedli i smrekow niesie się już od wieków  

Nuto serdecno – grojze Panu, groj. 

 

Przez rynce  Matki – Możnyj Królowej 

Niyś przed Tron Bozy z ziymskiej doliny 

Ludzkie biydy, stropienia, nadzieje  i pragnienia – 

Nuto, nucicko - groj to syćko, groj. 

 

Góralsko nuto – serce cie stroi lo Matki Boskiej,  

co wiernie stoi pośród ludu swojego, 

Wse siy  trosko o niygo – 

Scynśliwo nuto – groj Matusi, groj. 

 

Z Matkom niestrasne mgły, siompawice, 

Ś  Niom jasne zycia som tajemnice, 

                       Bo kozdego owinie w syj dobroci syrzynie -  

                       nuto, tyn śpiywke dziynkcynienio groj. 

 

Jednako kozdy przed Matkom staje, 

Bo ona syćkim łaski rozdaje, 

Kieby ludzie wiedzieli, kieby ino brać  kcieli –  

o Jej kochaniu moja nuto groj. 

 


DZIĘKUJEMY CI BOŻE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Matko Bosko Ludźmiersko” 

„Juz Janicek nie zyjy”) 

 

Dziynkujemy Ci Boze 

Za tyn lo nos dar wielki. 

Hej – ze Królowo Polski 

Hej – Patronkom kościoła (jest) Bachlydówki. 

 

Króluj wśród nos Maryjo. 

Niyk Twe Imię łozbrzmiywo 

Hej – po gorak, dolinak 

Hej – po syćkiych dziedzinach  w całym świeciy. 

 

Kozdy niyk Ci hołd daje 

Jak słoneczko kie wstajy 

Hej – złociste promieniy 

Hej – kieryje ka Imię Twe królujy. 

 

Matko Ty nos nie łopuść. 

Do zbłondzynio nie dopuść 

Hej – Maryjo nas kwieciy 

Hej – bez Tobie jest smutne nase zyciy. 

 

 

DZIYNKUJEMY DOBRY BOZE 

 

Dziynkujemy dobry Boze 

Ze dołeś nom tak dar wielki 

Bo nom  Królowa Polski 

Patronkom jest Bachledówki. 

Królujze wśród nos Maryjo 

Niykze Twe imię rozbrzmiewa 

Bo jakoz nom zyc bez ciebiy 

Ty ratujes nos w potrzebiy. 

Twoje serce ukochane 

Goi nom bolesnom rane 

O Maryjo Ty nas kwiecie 

My wielbimy Ciy nad życie. 

Słoneczko Tys kiedy wstaje 

Tobie Maryjo hołd oddajy 

Promieniy swojy kierujy 

Kany Twe imiy  króluje.KIEDYTWORZENIE GÓR 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Sokole” lub inną) 

 

Kiedy tworzyniy gor 

Dobry Bog łobmyśloł, 

To se ło górolak 

Jus wtedypomyślał. 

Niyk ze se gorole 

Piykne góry majom. 

I ło Panu Bogu 

Zafse pamiyntajom. 

To tys na Giewoncie 

Stoji se krzys wielki, 

Wtory jestsymbolym 

Jezusowyj mynki. 

Po tyk piyknyk gorak 

Łojciyc Świynty chodziył. 

Podziwiał uroki, 

Wtore Pan Bog stworzył. 

Cas w miejscu nie stoji. 

Uciykajom roki. 

Łojciyc Świynty podziś 

Kocho ty widoki. 

Kiedy pielgrzymujy 

Po Łojcystyj ziymiy. 

Pragniy widziyć gory, 

Pozegnać siy  ś nimi. 

I skrzydlatym ptokiym 

Tu se przylatujy, 

Kany na Giewoncie 

Krzys Boski królujy. 

Pomalućku leci, 

Het ponad Tatrami. 

I tak Łojciyc Świynty 

Zegno siy zgorami. 

Kielo siy nom smutno 

Wtej w  góry spoziyro. 

Kozdy se z goroli 

Łzy w łocak łociyro. 

Kieby nos usłysoł, 

Toby my wołali: 

Zostań Łojce Świynty 

Tu na zafse s nami. 

Musimy siy modlić, 

Żeby se długo zył. 

Coby jesce nie ros 

W tyk nasyk gorak był. 

My gorole nigdy 

Ciy niezawiedziymy. 

Tobie Łojce Świynty  

I w niebiy znojdziymy. 

 

 

KOCHANA MARYJO 

(tekst: Aniela Jamrych) 

 

Kochana Maryjo 

Tobiy zawdziyncome 

Ze se takom słynnom 

Bachlydówke momy. 

A taki był biydny 

Tyn nas wiyrch calutki 

Rosną ino na nim 

Łowiysek malutki. 

Cym ze my Maryjo 

Cym ze zasłużyli 

Ześ tu pozostała 

Na ubogiej ziymi. 

I spoziyros na nos 

Se z wiyyrśyćka tego 

Co by siy wtóremu 

Nie stało nic złego. 

A nom sypkim ludziom 

Wielki przykład dałaś 

Kiedy tyn zakątek 

Co sobiy wybrałaś. 

Ze se nom bogactwa 

Zodnego nie trzeba 

Bo go nie weźniymy 

Do Boga do nieba. 

I choć jeś wybrała 

Zakontek malućki 

S Twoich łask zasłynon 

Jus na kraj calutki. 

Bo twojej pomocy 

Kazdemy potrzeba 

Wto siy pragniy  dostać 

Do Boga, do niyba. 

A nom pokiyl bedziy 

Serce  w zyciu biyło 

Toboy be’my wielbić 

Kochana Maryjo. 

 

 

KOCHAMY WAS TATRY 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. różne) 

 

Kochomy wos Tatry 

Nase piykne góry. 

Choć se  ino  tutok 

Same wiyrchy momy. 

Nom siy nojpiykniyjsy 

Jeden z wiyrchow  dostał 

I bes Matke Boskom 

Se wybrany został. 

My do Matki Boskiyj 

Syćka siy garniemy. 

Lo Łojca Świyńtego 

Ło zdrowiy pytomy. 

Bo ftos może pomóc 

Jak nie ta Maryja, 

Co Łojcu Świyńtemu 

Zyciy łocoliła. 

Bo Jyj dobre serce 

Otwarte kozdemu. 

Łono nie odmówi 

pomocy nikomu. 

A kozdy z goroli 

Tego by straśniy kcioł 

Coby długo papież 

Piętrowe kluce mioł. 

Zeby Mu radośniy 

Leciał rok po roku. 

Tu go strzes Maryjo 

Na koździutkim kroku. 

Ty nas Łojce Świynty 

Rodoku Kochany 

Łodwiydź Bachlydówke 

Na Tobiy cekomy. 

Nasa Bachlydówko 

Daleko se słyniy. 

Niyma takiyj piyknyj 

W pobliskiyj dziedziniy. 

 

 

MARYJA JASNOGÓRSKA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Matko Bosko Ludźmiyrsko”, 

„Juz Janicek nie zyje”) 

 

Maryjo Jasnogórsko 

Zyjy siy nom tu ciynsko. 

Hej – Ty nie łopuścis nos 

Hej – bo dobre serce mos 

        Matko lo nos. 

 

Cuwos dniami, nocami 

Tutok Matko nad nami. 

Hej – ze Swojej Gazdówki 

Hej – spoziyros se na nos 

        Z Bachlydówki. 

 

My z nasymi prośbami 

Ku Tobie se idziymy. 

Hej – przed Tobom Maryjo 

Hej – tak szczyrze wyzolić 

        My siy kcymy. 

 

Nie wypuść nos Maryjo 

Nigdy ze Swyj łopiyki. 

Hej – niyk Matko przy Tobie 

Hej – zamkniymy powieki 

       Jus na wieki. 

 

Potem nos poprowadzis 

Tam za niebieskie progi. 

hej – kany se króluje, 

Hej – dusycki przyjmuje 

      Jezus drogi. 

 

 

NASZA BACHLEDÓWKA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” i inne) 

 

Nasa Bachlydówka -  

Mo ciy Bóg w pamięci. 

Kiedy słonko wstaje, 

Piyrse  na ciy świyci. 

Piyrse na ciy świyci, 

Piykniy promieniuje. 

Przeciy na tym wiyrchu 

Maryja króluje. 

To miyjsce wybrała 

I została s nami. 

A my se Maryi 

Syćka zaufali. 

Pytomy Ciy Matko – 

Nie  łopuscoj ze nos. 

Przecie lo kozdego 

Serce otwarte mos. 

Matko ukochano –  

Cuwoj ze nad nami, 

By my siy po śmierci 

Do nieba dostali. 

        Wierni byli. 

 

 

NASZA SŁYNNA BACHLEDÓWKA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witaj Matuchno cudowno”, ,„Powiydz mi dziywce moje”, 

,„Mój Janicku nie bij zemnie”) 

 

Nasa słynno Bachlydówko 

Syćka ciy tu podziwiajom, 

Bo te przepiykne widoki 

Uroku ci dodawajom. 

Nic by tobie Bachlydówko 

Uroku nie dodawało 

Jakby se tu w tym kościele 

Matko Boskiyj brakowało. 

A przysłoł Jom Pan Bóg z nieba. 

Ze nom pomóc trzeba, 

Zeby nase duse zbawić, 

By każdy mógł w niebo trafić. 

Bo Bóg ludzi umiłował. 

Niebo se  im przygotował 

I w przepiykne  złote gwiozdy 

Calusieńkiy wyhaftował. 

Pytomy Ciy Matko nasa 

Co byś nami zarządzała – 

Zebyś  syćkiy nase duse 

Przed Boski Tron kierowała. 

Pomogojze nom Maryjo 

Znosić w zyciu ciynskiy kwile. 

Nauc  nos Matko dźwigać  krzyz 

Bo łon dajy nom zbawiyniy. 

 

 

NA TĄ NASZĄ BACHLEDÓWKĘ 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Powiydz ze mi dziywce mojy”) 

 

Na tom nasom Bachlydówke 

Spoźroł Pan Bog Swoim łokiem 

I obdarzył jom przepiyknym 

Na góry Tatry widokiem.  

Potym nom Maryje posłoł. 

Tobie Boze za to kfała, 

Bo se tutok wśród goroli 

Matka Bosko pozostała. 

Kielo my siy radowali 

Kiedy se Prymas Wyszyński 

I ksiądz Kardynał Wojtyła 

Bachlydówke łodwiydzali. 

A w kaplicy Matki Bozyj 

Na kolanach upadali. 

Jako dopomóc Łojczyźniy- 

Matki Boskiyj siy pytali. 

Zeby krzys łodniósł zwyciynstwo. 

Zeby mocno wiara była. 

Zeby narodu polskiego 

Zodno  plaga nie hańbiyła. 

Jus  se ftedy Matko Bosko 

Ło Łojcu Świyntym myślała 

I kardynała Wojtyłe 

Z Polski do Rzymu posłała. 

Tam Pietrowe kluce dostoł, 

Bo se Łojcem Świyntym zostoł. 

Tobie Matko zawdziyńcomy, 

Ze Łojca Świyntego momy. 

Wtory wsyndyj pielgrzymujy, 

Bo ludzi straśniy miłowoł. 

Jego serce ukochane 

Zagoił kozdemu rane. 

 

 

NA TYM WIERCHU BACHLEDÓWKI 

(tekst: Aniela Jamrych) 

 

Na tym wiyrchu Bachlydówki 

Gazdujy Królowo Polski 

I nami siy łopiykujy, 

Pod Swój płosc nos  przygarnujy. 

Kiedy burze siy zblizajom, 

Silne wiatry siy wzmagajom. 

Rynkom Matki se nos broni 

I łod złego zafse chroni. 

Matko nie łopuscoj ze nos – 

Dobrom drógom prowodź ze nos. 

Ratuj ze nos w kozdyj kwili, 

By my w zyciu  nie zbłondzili.  

 

 

NIE SMUĆ SIĘ MARYJO 

(tekst: Aniela Jamrych) 

 

Nie smuć siy Maryjo 

Ześ tu nos wybrała 

I na Bachlydówce 

Zamiyszkać Jeś kciała. 

Be’my trwać przy Tobie 

I wierniy Ci słuzyć,  

Choć nom padniy dźwigać 

Codzienniy ciynski krzys. 

Joke se tyn kościół 

Rzeźby łozdabiajom, 

Tak niyk nase serca, 

Matko Ciy kochajom.  

 

 

O JAKA SZCZĘŚLIWA DLA NAS 

                           (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Góry mojy, góry mojy”) 

 

O jako scynśliwo lo nos 

        Godzino była 

Kiedyś se nos pod łopiyke 

        Maryjo wziyna. 

 

Ze ciynskiy zyciy na ziymi  

      Maryjo bywo, 

Ty Wiys ło tym, bo kozdy Ciy 

        Na pomoc wzywo. 

 

My pytomy, my błagomy, 

      Maryjo Ciebiy, 

Byś nos  zafse ratowała 

      W kozdyj potrzebiy. 

 

Króluj ze nom o Maryjo. 

        Króluj nom wiecniy. 

Ino s Tobom siy cujemy 

        Matko bezpiycniy. 

 

 

           PIYKNE NASE GÓRY 

(tekst: Aniela Jamrych; na różne melodie) 

 

Piękne nase góry 

I całę Podhole 

Ka zyjom oddani  

Maryji górale. 

Zawse Matko Bozo 

Cuwo se nad nami 

By my wierzyć w Boga 

Nigdy nie przestali. 

I nas Ojce Świenty 

Z nieba wysokiego 

Utwierdzo we wierze 

Górola kozdego. 

Ze se tak pod wilekom  

łopiykom zyjemy 

matce Jasnogórskiej  

dziynkować idziemy. 

Kochana Maryjo 

Kochany Boze mój 

Nigdy nos nie łopuśc  

W nasyck sercach króluj. 


 

         PRZYSZŁAŚ MATKO NA PODHALE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witaj Matuchno cudowna”, „Powiedz ze mi dziywce mojy”,

„Mój Janicku nie bij zemniy”) 

 

Przysłaś Matko na Podhole, 

Ka som  ino same skoly. 

Same skoly, same wierchy, 

ale krajobraz przemiyły. 

Choć ta ziym nos wychowała, 

Serce nie  ze skały dała. 

Dobre serce Matko momy. 

My Ciy je w łofierze domy. 

Żebyś nimi zarządzała, 

Ku Bogu je kierowała, 

By my wierni Jemu byli, 

W Jego świyntyj łasce zyli. 

Pomóż nom Kochana Matko 

Przezyć w zyciu ciynskiy kwile. 

Nauc nos Matko dźwigać krzys, 

Bo łon daje nom zbawieniy. 

 

 

PRZYSŁAŁ CIĘ MARYJO 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inne) 

 

Przysłoł Ciy Maryjo 

Do nos Jezus z nieba. 

Matko Twyj pomocy 

Straśniy nom potrzeba. 

Bo ciyrniste głogi 

Przed nami se stajom 

I nom do zbawiynio 

Dróge zagradzojom. 

Być lo nos  obronom 

Matko na świyciy tym, 

By my nie zblondzili, 

Wojujze z duchem złym. 

My Ciy be’my wierni 

I słuzyć Ci wiecniy, 

Bo s Tobom Maryjo  

Be’my zyć beśpiyczniy. 

 

 

SPOŚRÓD PIYKNYK GÓR I LASÓW 

(tekst: Zofia Truty; na mel.:„Wysło słonko za Murania”) 

 

Spośród piyknyk gór i lasów 

Z płani nasyk trudnyk casów, 

Pieśń siy lotem orła wznosi 

By o łaski niebo prosić – 

W jeden ufny, zgodny ton. 

 

Słodko Matko Jezusowa 

To ku Tobie płynom słowa 

Uwielbienia  i podziynki 

I próśb ludzkich rzewne dzwięki – 

Znieś ik przed  Boga tron. 

 

Tyś pomocom i ostojom 

Tobie się złe moce bojom- 

Przybądź światu z ratowaniem, 

Z nadziejom i z pocieseniem 

Ka uderzo niescyńść grom. 

 

Panno Świeta nad Świetymi 

Uproś pokój całyj Ziymi 

By nim zyła  kazdo dusa, 

By rozbrziywoł  lo Jezusa 

Ludzkik serc slebodny dzwon. 

 

 

       W BACHLEDÓWCE DRZEMIA LASY 

     (tekst: Bronisława Słodyczka „Pocoska”) 

 

W Bachledówce drzemią lasy, 

kołyszą się stare drzewa, 

jak szczęśliwe są te czasy, 

nawet wiater o nich śpiewa. 

 

Że Maryja Jasnogórska 

Przyszła tutaj w górski kraj. 

O Maryjo jesteś z nami 

I tu mamy ziemski raj. 

 

Bóg wysłuchał prośby nasze 

Przysłał Matkę do Górali. 

Chwała Bogu Najwyższemu 

Strzegą Jej  OjcowieBiali. 

 

Jasnogórska Nasza Pani 

Zostań tu na zawsze z nami. 

My Ci zawsze będziem wierni 

I na zawsze Ci oddani. 

 


WITAJŻE NAM MATKO MIŁA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witoj Matuchno cudowno”, „Powiedz ze  midziewce moje”, ,

„Mój Janicku nie bij ze mnie”) 

 

Witoj ze nom Matko miła, 

Coś sie nom tu rozgościła 

W Bachledówce, w tyj świątyni 

My Ciy tu be’my wielbili. 

Z tego obrazu świyntego 

Spoziyros na nos kozdego. 

Ty wis Matko co nom trzeba 

Coby dostać siy do nieba. 

Prowodź ze nos Matko drogo 

Prowodź  do nieba, do Boga. 

I choć nom padnie dźwigać krzys 

My z Tobom Matko chcemy iść. 

Bedziymy Ci słuzyć wiecniy. 

Kochac Twoje dobre serce, 

Wtore goi nase rany 

Kiedy jest nom ból zadany. 

Nie łopuscoj nos Maryjo, 

Ratuj w kozdziutkiej potrzebiy, 

Żeby my siy mogli  spotkać 

Po śmierci z Jezusem w niebie. 

 

 

WIERCH TEJ NASZEJ BACHLEDÓWKI 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witoj Matuchno cudowno”, Powiydz ze mi dziywce mojy”,

„Moj Janicku nie bij zemniy” 

 

Wiyrk tyj nasyj Bachlydówki 

Nikomu se nie był znany. 

Jeden Pan Bog ino wiedzioł 

lo Kogo jest przeznacony. 

Nasa Pani Jasnogorsko 

Miyjsce to sobiy wybrała, 

Na tym wiyrchu Bachlydówki, 

Ona wśród nos zamiyszkała.  

Kozde serce siy radujy,  

Ze Maryja tu królujy. 

Bo Twoyj pomocy Matko 

Kozdy s nos tu potrzebujy. 

Nie łopuscij ze nos Matko, 

Nie łopuscoj nos w potrzebiy. 

Do Kogo wołać o pomoc, 

Jak Maryjo nie do Ciebiy.  

Całe nase ziymskiy zyciy 

Tobie Matko powiyrzome. 

Ratuj nos Maryjo ratuj, 

Kiedy konać już bedziyme. 

 

 

         Z NASZEJ BACHLEDÓWKI 

     (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inną) 

 

Z nasyj Bachlydówki 

Przepiykne widoki. 

Nima takich nika 

Jako świat syroki. 

Rynka Pana Boga 

To syćko stworzyła, 

Zeby siy Maryja 

Tu s nami ciesyła. 

Dzieło Twojy Boze 

Syćka podziwiają, 

Bo przepiykne góry 

Uroku dodajom. 

Nom tys z Bachlydówki 

Bliziutko do nieba. 

Coś nom jesce wiyncyj 

Do zycio potrzeba? 

Matce Jasnogorskiej 

My se zaufali. 

Ej to se do nieba 

Pódziy razem s nami. 

Łotworzy nom tamok 

Te niebiyskiy bramy 

Kany se królujy 

Jyj synek kochany. 

 

 

ŻYJEMY NA ZIEMI 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.różne) 

 

Zyjyme na ziymi 

Ka same  wiyrchy som, 

Bo łon bes Boga 

Jest przeznaczon nom. 

Jeden nojwoźniyjsy 

Ze swojygo rodu 

Łon jest przeznacony 

Wierniy słuzyć Bogu. 

Na tym woznym wiyrchu 

Doznaliśmy cudu. 

Maryja gazdujy 

Wśród prostego ludu. 

Jak siy takiy miyjsce 

Matce spodobało, 

Jokozby nom ludziom 

Źle siy gazdowało? 

Choć siy trudno zyjy, 

Bo los zycio ciynski. 

Patrzymy na Giewont, 

Ka znak Boskiyj mynki. 

 

 

 

 

 

II. Pieśni maryjne 

 

BŁĘKITNE ROZWIŃMY SZTANDARY 

(pieśń Sodalicji Mariańskiej) 

 

Błękitne rozwińmy sztandary, 

Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. 

Niech w sercach zagorze znicz wiary, 

I gromka niech ozwie się pieśń: 

 

Spod znaku Maryirycerski my huf, 

Błogosław nam Chryste na bój. 

Stajemy jak Ojce, bysłużyć Ci znów, 

My Polska, my naród, lud Twój! 

 

Już świta, już grają pobudki, 

Już Jezus przybliża się k’ nam. 

Żyj święta radości, precz smutki, 

Pan idzie i pierzchnie w cień kłam. 

        Spod znaku Maryi… 

 

Pan idzie, słoneczność rozlewa się w krąg 

Pan idzie na świata siąść tron. 

Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk, 

Słyszycie! zwycięstwa gra dzwon! 

        Spod znaku Maryi… 

 

O Bogarodzico- Dziewico 

Tchnij siłę w mariański ten zew. 

Z otwartą stajemy przyłbicą 

I serca Ci niesiem i krew. 

        Spod znaku Maryi… 

 

Siać miłość będziemy wśród burzy i słot 

W zwycięski powiedziesz nas szlak. 

A gdy nam tchu będzie i siły już brak 

Do nieba pokieruj nasz lot! 

        Spod znaku Maryi… 

 

 

BOGARODZICO, POLSKI KRÓLOWO 

 

Bogarodzico, Polski Królowo, 

Weź w swą opiekę kraj nasz na nowo. 

Przed Twoim tronem czoła schylamy 

na Jasnej Górze, u Ostrej Bramy. 

 

Berło rzucone Tyś pochwyciła, 

Naród rozbity Tyś zjednoczyła. 

Spełnione śluby Kazimierzowe, 

Korona Królów zdobi Twą głowę. 

 

Do Ciebie Matko naród woła: 

Weź w Swą opiekę miasta i sioła 

I dom mieszkalny i każdą strzechę 

Wlej w serca nasze siłę, pociechę. 

 

Do Ciebie Matko rzewne łzy płyną. 

Zajmij się Matko każdą rodziną 

Każdym cierpiącym, każda sierotą 

Ze łzami Mario prosimy o to. 

 

 

CZARNA MADONNA 

 

Jest zakątek na tej ziemi,
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę  oddał się. 

 

Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć! 

 

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czułe ma.
I opieką cię otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: 

 

Dziś, gdy wokół nas niepokój,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy  prosząc Cię: 


 

DAJ MI JEZUSA O MATKO MOJA 

 

Daj mi Jezusa o Matko moja 

Na krótki życia ziemskiego dzień, 

Bo ja dziecina słaba jest Twoja 

I brak jej siły co spływa zeń. 

        O, daj mi daj, Jezusa daj ( bis) 

 

O złóż go Matko do serca mego 

Co dniem i nocą wciąż o nim śni. 

Co żyć nie może, bez Pana Swego 

I z dala tęskni, wylewa łzy. 

        O daj mi Matko, Jezusa daj… 

 

O daj mi Matko, Jezusa duszę 

Daj Jego Ciało i Jego Świętą Krew 

On jest mym życiem, ja go mieć muszę 

Wysłuchaj Matko miłości śpiew 

        O daj mi daj, Jezusa daj… 

 

Ja u stóp świętych, serce me złożę 

Co czuje wielki za grzechy ból. 

Kochać Go będę w cichej pokorze 

Bo to mój Jezus, Pan mój i król. 

        O daj mi daj, Jezusa daj… 

 

 

A gdy o Matko, życie przeminie 

I dusza przejdzie wieczności próg 

Daj mi Jezusa w niebios krainie 

I błogie miejsce u Jego stóp, 

                    O daj mi daj, Jezusa daj… 


 

DOBRANOC MARYJO 

 

Dobranoc Maryjo, ja już idę spać, 

Bo jutro do drogi muszę rano wstać. 

Cichutko, spokojnie, prześpię całą noc 

Po dniu udręczenia, Maryjo dobranoc! 

 

Dobranoc Ci Jezu, Jezu dobranoc 

Pokłon Ci oddaję, wielbię Twoją moc. 

A kiedy już zasnę, niech wie serce me.  

Że Ciebie mój Jezu, miłuję i czczę. 

 

Dobranoc Ci Matko, o jak smutno mi, 

Niech mi się to zdrowie chociaż w nocy śni. 

To zdrowie, za którym tęskni cały świat. 

Dobranoc Ci Matko, śpiewa Siostra, Brat. 

 

Dobranoc Matuchno, podnieś rękę swą, 

Gdy zasnę snem wiecznym, ratuj duszę mą. 

Ach ratujże, ratuj grzeszną duszę mą 

I weź ją w Swe ręce, opiekuj się nią. 

 

 

DO CIEBIE MATKO 

(Hymn kościelny II-go Tysiąclecia) 

 

Ref.  

Do Ciebie Matko lud wierny woła: 

Weź nas w niewolę za wolność Kościoła 

 

Tobie się Naród w niewolę oddaje, 

Aby być wolnym od przemocy wroga. 

Nie nasza wola niech się odtądstaje, 

Lecz niech się dzieje święta wolaBoga. 

 

Z Tobą Maryjo wszystko osiągniemy, 

Na Tysiąclecie nowe powołani. 

Przyjdź Twe  Królestwo, niech się radujemy, 

Tobie w niewolę miłości oddani. 

 

 

DZIYNKUJEMY DOBRY BOZE 

 

Dziynkujemy dobry Boze 

Ze dołeś nom tak dar wielki 

Bo nom  KrólowaPolski 

Patronkom jest Bachledówki. 

Królujze wśród nos Maryjo 

Niykze Twe imię rozbrzmiewa 

Bo jakoz nom zyc bez ciybiy 

Ty ratujes nos w potrzebiy. 

Twoje serce ukochane 

Goi nom bolesnom rane 

O Maryjo Ty nas kwiecie 

My wielbimy Ciy nad życie. 

Słoneczko Tys kiedy wstaje 

Tobie Maryjo hołd oddajy 

Promieniy swojy kierujy 

Kany Twe imiy królujy. 

 

 

JAK SZCZĘŚLIWA POLSKA CAŁA 

 

Jak szczęśliwa Polska cała, 

W niej Maryi kwitnie chwała. 

Od  Bałtyku po górszczyty, 

Kraj nasz płaszczem jej okryty. 

Matka Boga - Matką Kościoła, 

Wraz z całym światem Polska woła. 

 

Matko nasza i Królowo, 

Chcemy służyć Ci na nowo. 

W Świętej Twojej być niewoli, 

To nas tylko zadowoli. 

Już na zawsze, przez Cię przyjęty 

Dar z całej Polski za Kościół święty. 

 

Jak szczęśliwy kraj nasz cały, 

Dźwięczy pieśń Maryi chwały. 

Boży lud wraz z pasterzami, 

Wszyscy Jej niewolnikami. 

Matko prowadź Swoje dzieci, 

W wiary nowe Tysiąclecie. 

 

 

 

JASNOGÓRSKA PANI TYŚ NASZĄ HETMANKĄ 

 

ref.:  

Jasnogórska Pani  

Tyś nasza Hetmanką. 

Polski Tyś Królowa  

i najlepszą Matką. 

 

Spójrz na polskie miasta  

i na polskie wioski 

Weź w opiekę Swoją  

cały naród Polski. 

        Jasnogórska Pani… 


Weź w opiekę młodzież  

i niewinne dziatki 

by się nie wyrzekły  

Swej Kochanej Matki. 

        Jasnogórska Pani… 

 

Broń i Kościół Święty,  

dzieło Swego Syna, 

Niech Go zawsze wspiera  

ręka Twa Matczyna. 


 

KIEDY MY SIĘ ZEŚLI 

 

Kiedy my się zeszli 

przed Twoim Obrazem, 

To se zaśpiewomy  

Matce Boskiej razem (bis) 

 

Ty Matuchno Boska 

Prowadź nos wytrwale, 

Bo my siy wstwiomy 

Mężnie ku Twej chwale. 

 

Króluj na Podholu 

Częstochowska Pani, 

A my swoje serca 

Dajymy Ciy w  dani. 

 

Króluj ze nom króluj 

Nie wypuść z opieki, 

My Ciy bedziym wielbić 

Teroz  i na wieki. 

 

Nasa Matko Bosko,  

prowodź nos ku chwale, 

Będziemy Cie wielbić  

tu w Twoim kościele. 

 

Twego panowania 

wiele wieków temu- 

Przyśliśmy Cię wielbić  

do Twojego Domu. 

 

Oddajem się Tobie,  

Jasnogórska Pani, 

Zostań zawse przy nos,  

tu między górami. 

 

Przyszliśmy do Ciebie  

tu cało Podhole, 

Modli się lud wierny  

ku czci Twojej chwale. 

 

Nie gardź ludem grzesznym,  

Jasnogórska Pani 

Bo my zawsze chcemy  

Tobie być poddani. 

 

Ludu podhalański  

wołoj do Swej Matki 

Z każdego zakątka,  

z każdej wiejskiej chatki. 

         

Matko Jasnogórsko  

opiekuj się nami.       

Bo my Twój lud wierny,  

od wieków wybrany. 

 

Króluj na tej górze,  

nie wypóść z opieki, 

Będziemy Cie wielbić  

teraz i na wieki. 

 

Tu przed Tobą stoi  

parafia nasza 

Za łaski dziękuje,  

za grzechy przeprasza. 

 

Prosi o opiekę  

w smutku i żałobie 

W Twą Święta opiekę  

oddaję się Tobie. 

 

Matko Jasnogórska  

dopomóż każdemu 

Wspieraj nase dzieci  

co odesły z domu. 

 

Umacniaj ich w wierze,  

pocieszaj w strapieniu, 

Prowadź ich Maryjo,  

drogą ku zbawieniu. 

 

Przyjmij całe życie  

w smutku i chorobie, 

Wszystko Matuchno  

polecamy Tobie. 

 

Matko Jasnogórska  

przybądź ku pomocy 

W ostatniej godzinie,  

gdy już zamkniem oczy.   

 

 

         MARIO, MATKO POLSKIEJ ZIEMI 

 

Mario, Matko polskiej ziemi 

i nadziejo wszystkich nas. 

 

ref.:  

Twą nadzieją dziś żyjemy, 

w złej godzinie obroń nas. 

 

Ty co brałaś nas w obronę 

nie opuszczaj Matko nas. 

Ciebie Matko miłujemy 

od Bałtyku aż do Tatr. 

 

Ciebie także poranili 

i pocięli Twoją twarz. 

Mrok niech w jasność się zamieni 

Prawdy niechaj przyjdzie czas.           

 

 

       MARIO MATKO W TWEJ DZIEDZINIE 

 

Mario, Matko w Twej dziedzinie, 

niwą, polem skarga płynie 

cicho płyną łzy, cicho płyną łzy. 

 

Płacz żon, matek, płacz sieroty 

Leci przed Twój ołtarz złoty 

jak z kadzielnic skry, jak z kadzielnic skry. 

 

Matko, Mario Tyś Królową. 

Tę koronę, tę cierniową 

z naszej skroni złóż, z naszej skroni złóż. 

 

Proś Jezusa, proś za nami, 

bośmy biedni, bośmy sami, 

długo cierpim już, długo cierpim już. 

 

Mario, Matko my przy Tobie 

w czasie smutku i żałobie 

ufamy, że krew, ufamy, że krew… 

 

Co w Ojczystą wsiąkła ( ziemię) rolę 

zgodę, pokój, lepsza dolę 

z górnych zniesie stref, z górnych zniesie stref. 

 

 

MARYJO DEJ NOM SIŁY 

(na mel. „Góralu czy ci nie żal”) 

 

Maryjo dej nom siły, dej, 

By kozdy przy Bogu trwoł. 

By chwałę my mu dawali 

I całym sercem kochali. 

Maryjo dej nom siył dej, 

Maryjo pomagaj nom. 

A może swe życie zmarniłeś 

Na niebo nie zasłużyłeś, 

Nie weźniesz bogactwa z domu 

I jakie dary do Bogu. 

Maryjo w opieke weź nos 

Maryjo ratujze nos. 

 

 

MARYJO POMAGAJ NOM 

(na mel. „Góralu cy ci nie zol”; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Maryjo pomogoj nom, 

By kozdy przy Bogu trwoł. 

By kwałe my Mu dawali 

I całym sercem kochali. 

Maryjo my Ci łoddani, 

Maryjo cuwoj nad nami. 

A moze zyciy przegrałeś 

Na niybo nie zasłuzyłeś. 

Nie weźniys bogactwa z domu  

I jakiy dary dos Bogu? 

Maryjo w łopiyke weś nos, 

Maryjo ratujze nos. 

My Matko zafse do Tobie 

Wołać ło pomoc bedziymy. 

Daleko dróga do nieba, 

Bes Tobiy, my ustaniemy. 

Maryjo cuwoj nad nami. 

Cuwojze dniami, nocami. 

 

 

MATKO BOSKO CYNSTOCHOWSKO 

(na mel. „Usnyna Jantosia podlelijom”; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Matko Bosko Cynstochowsko wielbimy Ciy. 

Wspiyros swoiymy łaskami 

Nase życie 

Pod  koździutkom strzeche 

Wnieś Matko pocieche 

Pytomy Ciy. 

 

Łodwiedzos kozdy dom, kozdom chatke 

Bo Cie Jezus doł Maryjo 

Nom za Matke. 

I Ty nom królujes. 

Ty se nos pociesos 

I ratujes. 

 

Maryjo my łoddani sercu Twemu 

By my śli bes nase zycie 

Po Bozemu. 

Cuwojze nade nami 

Dniami i nocami 

Bywaj s nami. 

 

Nie łopuść nos Maryjo w łostatni cos 

Kiedy Jezus  ukochany 

Wezwie se nos. 

Pódzze Matko s nami 

Pódzze z pielgrzymami  

Przed sąd Bozy. MATKO CZĘSTOCHOWSKA 

(na mel. „Na wierch Marusyny”) 

 

Matko Częstochowska 

Z niebieskiej krainy 

Chron nase Podhole 

I syćkie rodziny. 

Tyś jest nasom Matkom 

Pani Jasnogórsko 

Słynąco cudami. 

Do Tobiy dziś Matko 

Modły zanosimy 

Za Twojom przyczynom 

O łaski prosimy. 

 

 

MATKO BOSKO PRZENOJŚWIĘTSO 

(na nutę „duchową”: „Hej, wara wom Dunajcanie”; tekst: Zofia Truty, Czerwienne) 

 

Matko Bosko Przenojświętso! 

My som Twoje dzieci. 

Niekze śpiywka ta od serca 

Ku Tobie doleci, 

W Swoje rynce przejmij nase troski, 

Ludzkie prośby zanieś przed Tron Boski. 

 

Jezus z krzyza na Golgocie 

W nojwiyksym ciyrpiyniu 

Podarowoł Ciy za Matke 

Ludzkiemu plemieniu. 

Boś Ty Matka! Nie gordź grzesznikami! 

W  kozdyj chwili stawioj siy za nami. 

 

Pomóż powstać, kiedy grzychy 

Przycisnom do ziymi. 

Pomóż wytrwać, kiedy chcemy 

Stawać siy lepsymi. 

Ocy Swoje nie spuscoj ze świata, 

Nauc kochać bliźniego jak brata. 

 

Ty Wiys Matko, co nos tropi, 

O co serce boli, 

Bo rozumiys Ty nojlepiej 

Ceprow i goroli. 

Twojy Serce nasom  dole cuje – 

Niych za nami zawse orynduje. 

 

A na ziymi nasyj Polskiyj 

Króluj, rządź serdecniy, 

Coby mogła sprawiydliwość 

W niej panować wiecnie. 

Nie wypuscoj nos z swojyj opiyki. 

My Ci wierni bedziymy na wieki. 

 

 

                               MATKO BOŻA CZĘSTOCHOWSKA WIELBIMY CIĘ 

                           (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Usnyna Jantosia pod lelijom”) 

 

Matko Bosko Cynstochowsko wielbimyCiy. 

Wspiyros swoiymy łaskami 

Nase zycie. 

Wnieś Matko pocieche 

Pytomy Ciy. 

 

Łodwiedzos kozdy dom, kozdomchatke 

Bo Cie Jezus doł Maryjo 

Nom za Matke. 

I Ty nom królujes. 

Ty se nos pociesos 

I ratujes. 

 

Maryjo my łoddani sercu Twemu 

By my śli bes nase zycie 

Po Bozemu. 

Dniami i nocami 

Bywaj s nami. 

 

Nie łopuść nos Maryjo w łostatni cos 

Kiedy Jezus  ukochany 

Wezwie se nos. 

Pódzze Matko s nami 

Pódzze z pielgrzymami  

Przed Bozy sąd. 


 

MATKA JASNOGÓRSKA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” i inne) 

 

Matko Jasnogorska 

Tyś se nos wybrała. 

Na ubogiej ziymi 

Matko pozostałaś.  

Nie bedziys Maryjo 

Przy nos  łopuscono, 

Bo wiara głymboko 

W nas zakorzeniono. 

Coros mocniyj serca 

Nase  Ciy kochajom. 

Niykze Twojy łocy 

Matko nie płakojom. 

Śpiywaniym i graniym 

Tys  Ciy be’my wielbić. 

Co by Ci  smutnom twarz 

Matko rozweselić. 

 

 

MATKO NASZA JASNOGÓRSKA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witoj Matuchno cudowno”,„Powiedz ze mi dziywce moje”,

„Mój Janicku nie bij zemniy”) 

 

Matko nasa Jasnogorska  

Co se  nom tu patronujesz 

I z przepiyknego obrazu 

Syćkiemu siy przypatrujys. 

Ciesymy siy Matko s tego 

Ześ se to miyjsce wybrała 

I na wierchu Bachlydówki 

Matko zamieszkać Jeś kciała. 

My wielbiymy Matko Ciebie. 

Kozdo rzeźba w tym kościele. 

Drobny łornamynt zrobiony 

jest lo Tobie poświyńcony. 

My Ci siy tys łoddajymy. 

W darze serca Ci niesiymy. 

Przyjmij ze jy Matko przymiyj. 

Co Ci wiyncyj dać mozemy. 

Dopomogoj ze nom Matko, 

By my Ci wierniy słuzyli. 

Coby my w ziymskiyj pielgrzymce 

Na zbawieniy zasłuzyli. 

Kie staniemy przed Sond Boga, 

 Bondźze s nami Matko droga. 

Weś nos  wtej w ramiona swoje, 

Bo my przeciy dzieci Twojy. 

 

 

MATKO RÓŻAŃCOWA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Spod tego jawora”) 

 

Matko Różańcowo nie łopuść nos. 

Matko Różańcowo nie łopuść nos. 

Bes Twojej pomocy 

Ciynsko na tyj ziymi 

Było by nom. 

 

Matko Różańcowo stale cuwoj. 

Matko Różańcowo stale cuwoj. 

Dniami i nocami 

Matko ukochano 

S nami bywaj. 

 

Matko Różańcowo ratuj ze nos 

Kie siy bedziy zblizoł  wiecności los. 

By my usłyszeli. 

By me usłyszeli. 

Jezusa  głos. 

 

 

 

        MATKO PRZED TWOIM OBRAZEM 

 

Matko przed Twoim Obrazem 

może już ostatnim razem. 

Może Cię już nie zobaczę, 

pozwól niech się dziś wypłaczę. 

 

Matko ja się stąd nie ruszę, 

ciężki ból ściska mą duszę. 

Jakże się z myślą pogodzić, 

Od swej Matki już odchodzić. 

 

Lecz muszę  iść zamym losem. 

Pożegnać Cię rzewnym głosem. 

Wzniesionym przed Twym obliczem. 

Matko, czy mnie puścisz z niczem. 

 

Czyż mi nie dasz o com prosił. 

Chcesz bym smutek stąd wynosił. 

Matko, czyż mam w swej potrzebie 

Bez pomocy iść od Ciebie. 

 

Wiem, że jestem syn niegodny. 

Czyż od Matki mam iść głodny. 

Chory, smutny, udręczony, 

Ciężkim krzyżem obarczony. 

 

Nakarm, uzdrów, Matko droga. 

Ja Cię proszę w Imię Boga. 

Niech odejdę pocieszony. 

Twoją łaską uzdrowiony. 

 

Ja Cię żegnam, Matko droga. 

Niech odejdzie wszelka trwoga. 

Niech już wracam do swej chatki, 

jak do ukochanej Matki. 

 

Gdy me serce zajdą łzami, 

Serce spowite cierniami. 

Matko, pociesz płaczącego 

Nie opuszczaj mnie biednego. 

 

Błogosław mnie, Matko droga, 

W imię Ojca, Syna, Ducha. 

Niech idę w świat daleki, 

Zawsze z Tobą na wiek wieki. 

 

 

         MATUCHNO CZĘSTOCHOWSKA 

(tekst: Zofia Truty) 

 

Matuchno Częstochowska 

I Królowo Janielsko! 

Hej, Podhola Gaździno. 

Hej, nad ludzkom rodzinom 

Cuwoj stale. 

Zyutosiewna, Majowa, 

Śnieżno i Różańcowa. 

Hej kozde miano Twoje, 

Hej napełnio pokojem 

Ludzkie serca. 

Jasne słonko kie wstaje, 

Telo ciepłą nie daje, 

Hej, jak Twoje spojrzenie, 

Hej, na syćko stworzenie 

Na tym świecie. 

Scyrze Tobie ufomy, 

I ze serca pytomy: 

Hej, opiekuj się nami, 

Hej, nie gordź górolami, 

Bo my Twoi. 

Boś nos sama wybrała, 

W BachledóIII.ce ostała, 

Hej i już przed wiekami 

Hej, słynąco cudami 

Nasa Pani. 

Twoje serce matczyne 

Znajom syćkie dziedziny, 

Hej, seroko po świyciy, 

Hej, Twój hyr siy już nisie 

I cześć Twoja. MOJE SERCE MATKO 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inne) 

 

Moje serce Matko 

Składom Ci do Twyk stóp. 

Kcem być Twoim  dzieckiem 

Matko po ciymny grób. 

Ino Tobiy Matko 

Serdecniy kochać kcem, 

Bo w ziymskiyj pielgrzymce 

Tyś jest ratunkiem mym. 

Wtej pokonom ciyrniy, 

Pokonom ciyńkiy dni. 

Kochano Maryjo 

Ty dopomozes mi. 

Pociysoj mniy Matko. 

Pociysoj w zmortwiyniu. 

Ratyj, dodowoj  siył 

Maryjo w ciyrpiyniu. 


Kiedy skońcem zyciy 

I zamkne powieki 

Wejze mnie Maryjo 

Do siebie na wiyki. 

 

 

MY CIY MATKO WIELBIMY 

(tekst: Aniela Jamrych) 

 

My Ciy Matko wielbimy – wielbimy (2x) 

Służyć wierniy bedziymy 

Bo Twe serce kochane – kochane (2x) 

Goi bolesnom rane. 

 

Ino z Tobom Maryjo – Maryjo (2x) 

Iść bez  życie pragniymy. 

Wtedy łocy radosniy – radośniy (2x) 

Przy skonaniu zamkniymy. 

 

Bo Ty se nom łotworzysz – łotworzysz (2x) 

Matko niebiyskiy bramy. 

Tam kany se królujy – królujy (2x) 

Jezus – Syn Twók kochany. 

 

 

MY TOBIYMARYJO 

(na mel. „Zycymy, zycymy”; tekst:Aniela Jamrych) 

 

My Tobie Maryjo 

Za Matke se momy. 

Pod Twojom łopiyke, 

Ukochana Matko, 

My siy uciykomy. 

Bo Ty nie łopuścis 

Swoiyk biednyk dziatek. 

Kochana Maryjo, 

Kochana Maryjo. 

Tyś nojlepso z matek. 

Do Swojego serca 

Z miłościom nos tulis 

I bolesne rany, 

Ukochana Matko, 

Zafse nom zagois. 

Jesce se nom łotres 

Łostatniom łze z łoka,  

Żeby se z radościom, 

Po skuńconym zyciu, 

Iść do Pana Boga. 

Pójdze Matko s nami, 

Tamok przed tron Bozy. 

Ty nom dopomozes, 

Ze Kochany Jezus, 

Brame nom łotworzy.  


 

NASA MATKO MARYJO 

(na mel. „Już Janicek nie zyje”,„Matko Boska Ludzmiyrsko”; tekst:Aniela Jamrych) 

 

Nasa Matko Maryjo 

Całyj ziymi Królowo. 

Hej – po kozdyj dziedzinie 

Hej – cudami se słynie 

        Twoje imiy. 

 

My Ciy piyknie pytomy 

Byś nos w łopiece miała. 

Hej – Kochano Maryjo 

Hej – zebyś se nad nami 

       Ty cuwała. 

 

Wspiyroj ze nos Maryjo. 

Wspiyroj  w kozdyj potrzebie. 

Hej – bo smutno i ciynzko 

Hej – Matko ukochano 

        Zyć bes Ciebiy. 

 

Bo my w Twój łobroz świynty 

Zawsze byli wpatrzeniy. 

Hej – Jasnogórsko Pani 

Hej – by my Ci do śmierci 

        Wierni byli. 

 

 

NASA PANI JASNOGORSKO 

(na mel. „Witoj Matuchno cudowno”,„Powiydz ze mi dziywce mojy”, 

„Mój Janicku nie bij ze mnie”; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Nasa Pani Jasnogorska 

Niyk tu  Imiy Twe króluje, 

Bo Matko Twojej pomocy 

Kozdy człowiek potrzebuje.  

Dzień i noc cuwos nad nami 

Jako Matka nad dzieciami. 

Bo nos kochos sercem Matki. 

My Maryjo Twoje dziatki. 

Kie w zmartwiyniu i w ciyrpiyniu 

Łocy płakać nie przestajom 

Serce  Twoje tys siy wzrusy 

I łzy w łocach nom łosusy.  

Tobie Matko zawiyrzomy 

Zawse ło pomoc pytomy. 

O Maryjo Twoje Imiy 

W nasyk sercak nie zaginie. 

 

 

NASZA MATKO MARYJO 

              (tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Już Janicek nie zyje…” 

              „Matko Boska Ludzmiersko”) 

 

Nasa Matko Maryjo 

Całyj ziymi Królowo. 

Hej – po kozdyj dziedzinie 

Hej – cudami se słynie 

       Twoje imiy. 

 

My Ciy piyknie pytomy 

Byś nos w łopiece miała. 

Hej – Kochano Maryjo 

Hej – zebyś se nad nami 

        Ty cuwała. 

 

Wspiyroj ze nos Maryjo. 

Wspiyroj  w kozdyj potrzebie. 

Hej – bo smutno i ciynzko 

Hej – Matko ukochano 

        Zyć bes Ciebiy. 

 

Bo my w Twój łobroz świynty 

Zawsze byli wpatrzeniy. 

Hej – Jasnogórsko Pani 

Hej – by my Ci do śmierci 

 

 

NIECH CAŁY ŚWIAT  WIELBI MATKO IMIĘ TWE 

                   (tekst: Aniela Jamrychy; na mel.„Idom casy za casami”) 

 

Niyk cały świat wielbi Matko 

ImiyTwe 

Za tak dobre lo nos syćkich 

SerceTwe. 

 

Bo kiesmutno, kie ciyrpiymy, kie ciyrpimy, 

Kiedy źle, 

Ty nom Matko ukochano, ukochano 

Łotrzes  łze. 

 

Otwarte kozdemu Twojy 

Serce jest. 

Kozdego do niego Matko 

Tulić kces. 

 

Kces przytulić, kces przytulić, kces przygarnąć 

Pod swój płaszcz. 

Jakze dobre lo nos Matko, lo nos Matko 

Serce mos. 

 

Niełopuść ze  nos Maryjo 

W taki czas, 

KieTwój Syn Jezus Kochany 

Wezwiy nos. 

 

Ratujze nos o Maryjo, o Maryjo 

Ratuj nos 

I do nieba brame Matko, brame Matko 

Łotwórz nom.  

 

 

NIYK ZAFSE MARYJA NOM KRÓLUJE 

(na mel. „Spod tego jawora”;tekst: Aniela Jamrych) 

 

Niyk zafse Maryja nom królujy. 

Niyk zafse Maryja nom królujy. 

Bo Twojej pomocy 

Cały narod Polski 

Potrzebujy! 

 

Ty nasa Królowo zafse nos strzes. 

Ty nasa Królowo zafse nos strzes. 

Tom nasom Łojczyzne 

Tom nasom Łojczyzne 

W łopiyke weź! 

 

Być s nami Maryjo w koździutkicos. 

Być s nami Maryjo w koździutkicos. 

Bo Ty do Jezusa 

Bo Ty do Jezusa  

Prowadzis nos! 


 

O MARYJOMATKO NASA 

(na mel. „Witaj Matuchno cudowna”,„Powiydz ze mi dziywce mojy”, 

„Moj Janicku nie bij ze mniy”; tekst: AnielaJamrych) 

 

O Maryjo, Matko nasa 

Cos jus nom wiyncyj  potrzeba, 

Jak nom bedziys przewodnikem 

W tyj nasyj drodze do niyba. 

Bes Twojyj pomocy Matko, 

My biydni nic nie zrobiymy. 

Daleko dróga do niyba. 

Matko sami nie zojdziyme. 

Pomogoj ze nom Maryjo 

Kiedy jus nom zabrakniy siył. 

Ratuj ze  nos nasa Matko, 

By kozdy se zbawiony był. 

Zafse, wsyndyj Matko s Tobom 

My iść bes zyciy pragniymy. 

Nie łopuść ze  nos Maryjo 

Kiedy na wiyki zaśniyme. 

 

 

         O JAKO SCYNŚLIWO LO NOS 

(tekst: Aniela Jamrych) 

 

O jako scynsliwo ko nos 

Godzina była, 

Kiedyś se nos pod opieke 

Maryjo wziena. 

 

Ze ciynskie życiy na ziemi 

Maryjo bywo 

Ty wiys ło tym bo kozdy Ciy  

Na pomoc wzywa. 

 

My pytomy, my błogomy 

Maryjo Ciebie, 

Bys nos zafse ratowała 

W kozdyj potrzebiy. 

 

Królujze nom o Maryjo, 

Króluj nom wiecniy 

Ino z Tobom siy cujemy 

Matko bezpiycniy. 

 

 

O MATULU UKOCHANA  

(na mel. „ Zaszło słońce”) 

 

O Matulu ukochana 

Do Cie wznoszę serce me 

O ulituj się nad nami, 

bo ból serce nasze rwie. ( bis) 

 

Ciężkie życie nas przygniata, 

w oczach naszych pełno łez. 

W nurtach zaginiemy, 

jeśli nie ocalisz Ty. ( bis) 

 

Ciebie prosi, Ciebie błaga, 

Matko kochający lud. 

O, ulituj się nad nami 

i nad nami uczyń cud. ( bis) 

 

 

O WSZECHPOTĘŻNA PANI  

(na mel. „O Boże, któryś jest w niebie) 

 

O Wszechpotężna Pani świata 

Wyciągnij Twą Matczyną dłoń! 

Przyjm prośbę co do Ciebie wzlata 

Od nieszczęść całą ziemię broń. 

 

ref.:  

Kościoła Matko usłysz dzieci głos. 

Weź w swoje święte ręce świata los, 

By stał się domem wszystkich ludzi 

Twój dom, nasz dom (bis) 

 

Oddajem Tobie całą ziemię 

I kraje wszystkie, wszystek lud 

Nadzieję jutra co w nas drzemie 

Pokoju, chleba, serca głód. 

Kościoła Matko usłysz… 

 

 

 

PIEŚŃ KRUCJATY MIŁOŚCI 

 

Pod Twą opiekę Jasnogórska Pani, 

Chcemy prowadzić Krucjatę Miłości. 

Bez Twej pomocy sami nie zdołamy 

Wyrobić w sobie ducha ofiarności. 

 

ref.:  

O Matko pięknej miłości 

Krucjatę wspierać chciej 

Pobudzaj do ofiarności 

I miłość nam w serca wlej. 

 

Pomóż Maryjo dostrzec coś dobrego 

U ludzi grzesznych i pełnych słabości. 

Aby o bliźnim nie myśleć nic złego, 

Z każdym rozmawiać językiem miłości. 

ref.: O Matkopięknej miłości… 

 

Pomóż Maryjo byśmy przebaczali, 

I dłoń podali do zgody prawdziwej. 

Byśmy skłóconych braci pojednali, 

Dając wyraźnie przykład wiary żywej. 

ref.: O Matkopięknej miłości… 

 

Bądź Przewodniczką o Zwycięska pani, 

Abyśmy żyli w braterskiej jedności, 

Składamy Mario w Twoje święte dłonie 

Sprawę społecznej Krucjaty Miłości. 

ref.: O Matko pięknej miłości… 
POBŁOGOSŁAW WIENIEC DOZYNKOWY 

 

Pobłogosław Matuś droga 

Nam ten wieniec dożynkowy. 

Naszą ukochaną ziemię 

Naszą wioskę, nasze domy. 

 

Pobłogosław lud Twój wierny, 

Co Ci ufność swoją złożył. 

Daj mu siły, daj mu zdrowie 

Żeby Twoja łaską ożył. 

 

Pobłogosław tę Kaplicę 

Co modlitwy w niej składamy. 

Kornie do stóp zanosimy 

Na tej ziemskiej łez dolinie. 

 

Pobłogosław naszych Ojców 

Co pilnują trzody swojej. 

Pasom zawse swoje owce 

Tam na wierchu w Bachledówce. 

 

 

 

PRZYSŁOŁ CIY MARYJO 

(na mel. „Kiedy my siy ześli”) 

 

Przysłoł Ciy Maryjo 

Do nos Jezus z nieba 

Bo Twojyj pomocy 

Straśnie nom potrzeba. 

Bo cierniste  głogi 

Przed nami stawiają 

I nom do zbawienia 

Droge zagradzajom. 

Być dlo nos łobronom 

Matko na świyciy tym 

By my nie zbłądzili 

Wojujze z duchem złym. 

 

 

                TY NASZA MARYJO TOBIE CHWAŁA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Usnyna  Jantosia pod lelijom” 

 

Ty nasa Maryjo Tobie kwała, 

Ześ  se nos górali tutok  

Pokochała. 

Tyś  z nami została, 

Zebyś nasym zyciym  

Kierowała. 

 

Maryjo fto bez zycie idzie z Tobom, 

Ten ku Bogu krocy zawse 

Dobrom drogom. 

Minie głogi, ciyrniy 

I ku Bogu pódziy 

Zawse wierniy. 

 

Bo ciynsko pielgrzymka ziymsko bywo. 

Tobie Maryjo na pomoc 

Kozdy wzywo. 

Ty w łobronie stajes, 

Rynke nom podajys 

Siyłe dajys. 

 

Pragniys nos zaprowadzić przed Tron Bozy. 

Niykze potym kozdy wierniy 

Bogu słuzy. 

Nasa Matko droga. 

Ty nos syćkich widzieć 

Kces  u Boga. 

 

 

    TOBIE MARYJO WSZYSTKO OODAŁEM 

 

Tobie, Maryjo, wszystko oddałem 

Serce i duszę, i życie całe. 

Przeto dziecięciem Twoim zostałem 

I  żyć już będę na Twoją chwałę. 

 

W Twe serce troskę dzisiaj złożyłem 

I zdrowie, życie i los mój wieczny. 

Na służbę Twoją się poświęciłem, 

A kto to czyni, jest już bezpieczny. 

  

Skąd mi to szczęście, Matuchno droga, 

że mnie nędznego, zabierasz sobie. 

Ty mnie chcesz samego zawieźć do Boga, 

Czymże, o Matko, spłacę się Tobie. 

 

Do Twych stóp świętych pochylę skronie. 

Przebacz! zawołam, żem tak ubogi. 

Tylko tę miłość co w Hostii płonie 

Złożyć Ci mogę, o Matko droga. 

 

W Hostii śnieżnej, Jezus się kryje. 

Syn Twój, o Matko, mój Oblubieniec, 

Spraw, niech dla Niego dziecię Twe żyje. 

Niech Jemu splata miłości wieniec. 

 

 

TOBIE MARYJO ZA MATKE MOMY 

( na mel. „Tobie Maryjo wszystko oddałem”) 

 

Tobie Maryjo za Matke momy 

Pod Twom obrone siy uciekomy. 

Ty nie opuszczaj swych biednychdziatek, 

Boś se Maryjo najlepsa z Matek. 

Do swego serca zawsze nos tulisz, 

Cierpienia rany Ty nam ukoisz. 

Jeszcze ostatniom otrzesz łze zoka 

Co by z radościom iść se do Boga. 

Kie siy nom skoncy życiowa droga 

Wtos nom otworzy brame do nieba. 

My Ci przez życie byli oddani 

Do bram Chrystusa pójdź Matko znami. 

 

 

 

 

WEZWANIA DO MATKO BOŻEJ 

 

cz. I 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Chór: Jutrzenko zaranna na niebie. 

Lud :  O Maryjo błagamy Cię! 

Chór:  Piękniejszanad słońce i gwiazdy… 

         Śliczniejsza nad cedry Libanu… 

         Cudniejszanad perły i złoto… 

         Przez SerceTwe Niepokalane… 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boskaza nami wstawiaj się! 

Chór:  Panno łaskBożych pełna 

Lud:  Chołd Ci oddaje wierny lud. 

Chór:  Panno,księżna niebieska… 

        Panno,niepokalana… 

        Panno, cnótwszelkich kwiecie… 

        Panno,ucieczko nasza… 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

        Okaż się nam Matka  

        i prowadź do Jezusa. Amen! 

 

cz. II 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Chór: Tyś pierwsza po Bogu ozdobą. 

Lud:  O Maryjo błagamy Cię. 

Chór:  Tyś chwałą Kościoła Świętego… 

          Tyś wszystkich zbawionych radością… 

          Tyś ludugrzesznego ucieczką… 

           Przez SerceTwe Niepokalane… 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Chór:  Matko Odkupiciela. 

Lud:    Hołd Cio ddajem wierny Twój lud. 

Chór:  Matko pięknej miłości… 

 

        Matkonie naruszona… 

        Matko Bożej mądrości… 

        Matko nasza najświętsza… 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

 

cz. III 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Chór: Królowo Zastępów Anielskich… 

Lud:  O Maryjo błagamy Cię. 

Chór:  Królowo Wyznawców i Świętych… 

        Królowo Różańca Świętego… 

        Królowo trwałego pokoju… 

        Przez SerceTwe niepokalane… 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Chór: Witaj Boga-Rodzico… 

Lud: „Hołd Ci oddaje wierny Twój lud” 

Chór:  Witaj łask pośredniczko… 

Witaj wiary przykładzie… 

        Witaj nadziejo nasza… 

        Witaj kwiecie miłości… 

Chór: Matko Boska za nami wstawiaj się! 

Lud:  Matko Boska za nami wstawiaj się! 

 

 

WITAJ MATUCHNO CUDOWNA 

 

Witaj Matuchno Cudowna 

Tyś przyjemna  i ozdobna. 

Miło nam na Cię spoglądać 

Bo masz Panno śliczną postać ( bis) 

 

W tym to Cudownym Obrazie 

Ślicznym o niebieskim razie. 

Tak wesoła i ozdobna, 

Jak biała róża ozdobna.  

 

Gdy się przyjdzie Panno k’ Tobie 

Tak się wzruszy serce moje. 

Nie mogę się dalej wstrzymać, 

Od radości muszę płakać. 

 

Matko szlachetnej piękności 

Panno Anielskiej czystości 

O, Maryjo, Tyś przyjemna, 

Boś jest czysta i niewinna. 

 

Pozdrawiam Cię Panno miła 

Gdyś mi się tak ulubiła. 

Boć nie może serce moje 

Nacieszyć się Panno w Tobie. 

 

Choćbym szukał w całym niebie 

To nie znajdę okrom Ciebie 

Nic po Bogu piękniejszego 

Nad Cię Panno nic lepszego. 

 

 

        WSZYSTKIE NASZE DZIENNE SPRAWY  

(do Maryi) 

 

Wszystkie nasze dzienne sprawy, 

Troski, prace i zabawy, 

Tobie Mario oddajemy, 

Błogosław nas, gdy zaśniemy. 

 

Twoje oczy w nasza stronę, 

Niechaj będą obrócone. 

Twej pomocy każdy czeka, 

Niech nas broni Twa opieka. 

 

O Maryjo, Matko droga. 

Proś za nami w niebie Boga. 

Proś by czuwał wciąż nad nami, 

Ze świętymi Aniołami. 

 

A gdy ciemna noc przeleci 

Niech nam jasny dzień zaświeci. 

Niech nas Jezus przyjmie w niebie 

I postawi blisko Ciebie. 

 

A gdy już niebo posiądziem 

Tobie wiecznie śpiwać będziem: 

Święta, Święta, stokroć Święta 

Maryjo bez grzechu poczęta. 

 

 

        WŚRÓD NAS ZOSTAŃ PANIĄ 

 

Wśród nas zostań Panią 

i Królową łask, 

Wznieś swoje panowanie, 

Wśród nas, wśród nas. 

 

Niech Twe Królowanie 

Aż po wieczny czas 

O Matko pozostanie 

Wśród nas, wśród nas. 

 

Zawitaj Matko Droga, 

Mistrzyni wszystkich cnót. 

Tyś dla nas prosta droga 

Do niebios wiecznych wrót. 

Wśród nas… 

 

Bo Twoje panowanie 

Ludzkości szczęsny los. 

Rycerzy Twoich Pani 

Błagalny usłysz głos. 

Wśród nas… 

 

My pójdziem w boje święte, 

Nic nie odstraszy nas, 

Lecz spraw, by złe odmęty 

Nie ogarnęły nas. 

Wśród nas… 

 

 

UWIELBIJA DUSZO MOJA PANA 

 

Uwielbiaj duszo moja,  

sławie Pana mego. 

Chwal Boga Stworzyciela 

tak bardzo dobrego. 

 

Bóg mój zbawienie moje,  

jedyna otucha, 

Bóg mi rozkoszą serca  

i weselem ducha. 

 

Bo mile przyjąć raczył  

swej sługi pokorę, 

Łaskawym okiem  

wejrzał na Dawida córę. 

 

Przeto wszystkie narody  

co ziemię posiędą, 

Odtąd błogosławioną  

mnie nazywać będą. 

 

Bo wielkimi darami  

uczczonam od Tego 

Którego moc przedziwna,  

święte imię Jego. 

 

Którzy się Pana boją  

szczęśliwi na wieki, 

Bo z nimi miłosierdzie 

z rodu w ród daleki. 

 

Na cały świat pokazał  

moc tych ramion świętych 

Rozproszył dumne myśli  

głów pycha nadętych. 

 

Wyniosłych złożył z tronu,  

znikczemnił wielmożne 

Wywyższył, uwielmożnił  

w pokorę zamożne. 

 

Głodnych nasycił chojnie  

i w dobra spanoszył. 

Bogaczów z torbą puścił  

i nędznie rozproszył. 

 

Przyjął do łaski sługę  

Izraela cnego, 

Wspomniał nań,  

użyczył mu miłosierdzia swego. 

 

Wypełnił co był przyrzekł  

niegdyś Ojcom naszym: 

Abrahamowi z potomstwem  

jego wiecznym czasem. 

 

Wszyscy śpiewajmy Bogu  

w Trójcy jedynemu, 

Chwała ojcu, Synowi,  

Duchowi Świętemu. 

 

Jak była na początku,  

tak zawsze niech będzie 

Teraz i na wieki wieków,  

niechaj słynie wszędzie. 

 

 

ZESZŁAŚ DROGA MATKO 

 

Zeszłaś Droga Matko  

z nieba wysokiego 

Hej, zeby tu pocieszyć  

górola biednego. (bis) 

 

Spodobało Ci się  

Cyrwienne (Podhole) nawiedzić 

Hej, że kochos goroli-  

kces nom to powiedzieć. 

 

Zwiedzos nase góry,  

zwiedzos nase strzechy, 

Hej, by biedni gorole  

doznali pociechy. 

 

A Ty Matko Bosko  

prowodź nos ku chwale 

Hej, my biedni gorole  

w niescęsnej nawale. 

 

Stawioj się do Syna  

swojemi modłami 

Hej, żeby była zgoda  

między gorolami. 

 

Matko Jasnogórska  

wstawioj się do nieba 

Hej, zeby w nasej Polsce  

nie zabrakło chleba. 

 

Nie zabrakło chleba,  

nie zabrakło gruli 

Hej, ani tyz miłości  

do nasej Matuli. 

 

Jak górol zaśpiewo  

i piyknie zanuci 

Hej, to echo odbije  

o tatrzańskie pyrci. 

 

Pokochojże Matko  

tyk hardych goroli 

Hej, zeby się tyz syćka  

do nieba dostali.

 

 

 

IV.           Pieśni o Jezusie 

 

BARKA 

 

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; By łowić serca Słów Bożych prawdą.  Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.  2. Jestem ubogim człowiekiem, Moim skarbem są ręce gotowe Do pracy z Tobą  i  czyste serce.  3. Ty, potrzebujesz mych dłoni, Mego serca młodego zapałem Mych kropli potu i samotności.  4. Dziś wypłyniemy już razem Łowić serca na morzach dusz ludzkich  Twej prawdy siecią i słowem życia. 

 

 

CAŁY ŚWIAT 

 

Cały świat niech spiewa tę pieśń: Panem naszym Bóg. 

Niech cały świat  weseli się w Bogu, 

Niechaj z wdzięcznością składa Mu hołd. 

Cały świat… 

 

Albowiem Pan Bóg jest naszym Stwórcą, 

On w dłoniach swoich  dzierzy nasz los. 

Cały świat… 

 

Pan Bóg jest naszym jedynym Ojcem 

Z radością każdy niech śpieszy doń. 

Cały świat…. 


 

DALEKA JEST DROGA 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inną) 

 

Dalyko jest droga, 

Moj Boze do Tobie, 

Kany se królujys 

Tam wysoko w niebiy. 

Cynsto na tyj dródze 

Rosnom ciyrniy, głogi. 

Ciyńsko siy be’ spotkać 

S Tobom Boze drogi. 

Ześ Maryjo s nami. 

Straśniy siy ciesymy. 

Bo s Twojom pomocom 

Do niyba trafimy. 

Pódziymy Maryjo 

S Tobom zafse wierniy. 

I w drodze do Boga 

Pokonamy ciyrniy. 

Wtej Bóg miłosiyrny 

Przyjmiy nos do Siybiy. 

I jus zostaniemy 

Se na zafse w niebie. 

 

 

DZIĘKI O PANIE 

 

Za to, że dałeś nam wiarę. 

 

Dzieki o Panie składamy dzieki 

O Wszechmogący nasz Królu w niebie. 

 

Za to, że dałeś nam miłość. 

 

Za to, że dałeś nam Siebie. 

 

Ty nam przebaczasz grzechy. 

 

Za to, że jesteś z nami. 

 

Tobie śpiewamy z radością. 

 JAKOS  JEZU CIE NIE KOCHAĆ 

(na mel.: „Mój Janicku nie bij zemnie”, tekst: Aniela Jamrych) 

 

Jakos Jezu Cie nie kochać 

Za Twe łaski  nie dziękować 

Do serc nasych  Ty wstąpiłeś 

I grzechy nom przebocyłeś. 

 

Zostoń dobry Jezu  z nami 

Nie gordź nasymi sercami 

Żeby my przez całe  zycie 

Zawse byli Co oddani. 

 

My chcemy zyć po Bozemu 

By spotkać się  z Tobom w niebie 

Dobry  Jezu nas Pasterzu 

Nie dej skonać nam bez Ciebie. 

 

 

JAKOZBY CI JEZU 

(na mel. „ „Nawiyrch Marusyny”, tekst: Aniela Jamrych) 

Jakozby ci Jezu 

Se   zaśpiywać miło, 

Coby Ci pośród nos 

Ej smutno nie było 

 

Zawse  Ciebie Jezu 

Bedziymy kochali 

Cynsto do nasych serc 

Godnie przyjmowali. 

 

A Ty nom dopomóc 

By my dobrze zyli, 

A potem po śmierci 

Z Tobom w niebie byli. 

 

O jak dobrze Jezu 

Ej zawse z Tobom nom, 

Nase proste serca 

Ej Tobie wierne som. 

 

Kie nom trza be przetrwać 

Ej w zyciu ciynski los, 

Miyjze dobry Jezu 

Ej w swyj opiece nos. 

 

 

 

JEZU NAS 

(na mel.”Krywaniu, Krywaniuwysoki”) 

 

Jezu nas, Jezu nas kochany 

Ty jeś se nom bez granic łoddany. 

Ej, ratujże nos ratuj w potrzebiy, 

My błagomy, błagomy dziś Tobiy. 

Jezu nas, Jezu nas Kochany, 

Byłeś Ty za nos na śmierć skozany, 

By wyjednać nasym dusom zbawiyniy, 

To przyjones okropne ciyrpiyniy. 

Jezu nas, Jezu nas kochany 

Serca nasze Ci w darze składomy. 

Ej przyjmijże je, mój Boze, 

Bo dajymy Ciy scyrze. 

 

 

 

JEZUNAS, JEZU NAS UKOCHANY 

(na mel. „Usnyna Jantosia pod lelijom”; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Jezu nas, Jezu nas ukochany, 

Tobie serca nase w darze 

Ci składomy. 

Za nase upadki 

O Jezu nas słodki 

Przeprosomy. 

 

Tyś nos dobry Jezu tak ukochał, 

Zeby nase duse zbawić. 

Zyciys łoddoł. 

Tobie uwielbiyniy, 

Za nase zbawiyniy 

Jezu drogi. 

 

Przyjmij ze w ofierze serca nase. 

Niyk zostanom Jezu s Tobom 

Jus na zafse. 

Wtej be’my zbawiyniy, 

Na wiyki scynśliwi 

S Tobom w niebie. 

 

 

 

JEZU NASZ ODKUPICIELU 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Powiedz ze mi dziywce mojy”) 

 

Jezu nas Odkupiciylu 

Kcyme zafse słuzyć Tobiy 

Pokiyla se nie spocniyme, 

Dobry Jezu w ciymnym grobiy, 

Za nase ludzkiy zbawiyniy 

Łokropneś przyjon ciyrpiyniy. 

Twojy Jezu świynte ciało 

Na drzewiy krzyza wisiało. 

Dałeś przebić swojy serce. 

Konałeś tak  w strasnyj mynce. 

Jezu lo Tobie w łofiyrze 

Dajymy Ci serca scyrze. 

Twoj Świynty  krzys niyk królujy. 

Syćkim mynke przybacujy. 

I Twojy bolysne rany, 

O Jezu nas ukochany. 

 

 

JEZU UFOM  TOBIE 

(na  przedwojenną nutę: „Kie gorol zaśpiywo,piyknie se zanuci, to echo odbije 

od tatrzańskich pyrci”; tekst: Zofia Truty,Czerwienne) 

 

Jezu! ufom Tobie. 

Tobie wierzym ino, 

Bo pewności zodnyj 

Na tym świecie nimom. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

I dziynkuje za to, 

Ze za moje grzychy 

Twoja Krew zapłatom. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

A Swoim ciyrpiyniym 

Kcem  dopomóc Tobie 

Niyść światu zbawiynie. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

Bo Twe Świynte Słowo 

Przywraco cłekowi 

Nadzieje na nowo. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

Boś pokozoł Panie 

Nojprawdziwsom w świeciy 

Miłość po skonaniy. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

I w tym moja siyła. 

Sprow, coby ta ufność 

Wiecnie  w mym sercu była. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

I pytom ze łzami: 

Obdorz nos grzesnikow 

Łask swych strumieniami. 

 

Jezu! Ufom Tobie. 

Jakze Ci nie ufać. 

Ino w Tobiy scynściy 

Znojdzie ludzko dusa. 

 

 

JEZU W HOSTII UTAJONY 

 

Jezu w Hostii utajony 

Daj mi Serce swoje daj. 

Tyś mi jeden ulubiony, 

Tyś mojego serca raj. 

 

Wszędzie dobrze mi o Panie, 

Choćby krzyż me siły rwał, 

Słodkie ziemskie me wygnanie, 

Byleś mi sam siebie dał. 

 

Wszystko, wszystko chętnie zniosę, 

Panie dla miłości twej. 

Tylko błagam, tylko proszę, 

Ty mnie w sercu zawsze miej. 

 

Tylko smutno sercu memu, 

Że tak mało kocha Cię, 

Chociaż miłośnie ku niemu 

Twoje Serce schyla się. 

 


 

JEZU ZOSTAŃ W NAS 

 

Jezu zostań w nas. 

Jezu połącz nas. 

Złącz nas w prawdzie i miłości, 

Który jesteś w nas. 

Jezu połącz nas. 

Stań pośrodku nas. 

Jedno serce jedną duszę 

Stwórz o Jezu w nas. 

 

 

KOCHAJMY  PANA 

 

Kochajmy  Pana, bo serce Jego 

Żąda i pragnie serca naszego. 

Dla  nas Mu włócznią boleść zadana 

Kochajmy Pana, Kochajmy Pana. 

 

O pójdź do Niego wszystko stworzenie 

Sercu Jezusa  złóż dziękczynienie. 

I Twoje przed Nim zegnij kolana 

Kochajmy Pana, Kochajmy Pana. 

 

Pójdźcie do Niego biedni grzesznicy 

Zmyć  grzechów zmazy w czystej  Krynicy. 

Nad śnieg zbieleje dusza zmazana 

Kochajmy Pana, Kochajmy Pana.

 


KOCHOM CIE BOZE 

(na  mel.: „Ciesyły się wiyrśki”, tekst: AnielaJamrych) 

 

Kochom Ciy Boze 

Kielo serce może 

Jasnogórska Matka 

W tym nom dopomoze. 

 

Łod syckiego złęgo 

Ty nos Maryjo broń 

W nasych skromnych sercach 

Zawse  Jezusa  chroń. 

 

A Ty dobry Boze 

Dodawaj nom siyły 

Coby nase serca 

            Wiecnie z Tobom były. 

 

 

 

LICZĘ NA CIEBIE OJCZE 

Ref:  

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą. 

Liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą Ojcowską dłoń. 

Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na każdy dzień. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. 

Liczę na Ciebie, ufam Tobie i nie zawiodę się. 

 

1. Zbyt dobrze wiem kim jestem,  

Pyłkiem i liściem na wietrze. 

I wiem, kim jesteś Ty, wielki Boże, 

Więc wołam wdzień i w noc. 

 

Ref. 

 

2. Będziemy zawsze razem,  

Będziemy zawsze blisko, 

Z Tobą, mój Panie, osiągnę wszystko 

Zdobędę całyświat. 

 

Ref. 

 

3. Chciałabym jak iskierka 

Świat cały sobą podpalić. 

Chciałabym sercem dosięgnąć nieba, 

Więc wołam w dzień i w noc 


 

MIŁOSIERNYBOZE 

(na mel. „Sokole” lub inną; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Miłosiyrny Boze, 

S Tobom być pragniymy. 

Przez calutkiy zyciy 

Wielbić Ciy bedziymy. 

 

Miyjze nos w łopiyce 

I cuwoj nad nami. 

Wspiyroj ze nos Boze 

W walce z trudnościami. 

 

Niyk nom nie zabrakniy 

Do Tobie miełości, 

By me łosiongnyli 

Dróge do wiecności. 

 

Ratuj ze nos, ratuj, 

W koździutkiyj potrzebiy. 

By my siy spotkali 

S Tobom Boze w niebiy. 

 MIŁOSIERNYJEZU 

(na mel. Zycymy, zycymy; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Miłosierny Jezu spoźryj na nos znieba. 

Dejze nom duzo siył, 

By Ciy kozdy Jezu 

Do śmierci wierny był. 

Miyj nos dobry Jezu 

Zafse w łopiyce swyj. 

My kcemy w kozdy dziyń, 

Przez syćkiy zycio dni. 

Iść za Tobom jak cień. 

Chwałe Tobie zafse 

Łoddawać bedziymy, 

Choć w łocak bedom łzy 

Nas kochany Jezu, 

Śpiewać Ciy bedziyme. 

Ty nas Zbawicielu 

Tak straśniy cierpiałeś 

I w okropnych mynkach 

Za nase zbawiyniy 

Zyciy swe łoddołeś.  


 

 

MIŁOSIERNY BOŻE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inną) 

 

Miłosiyrny Boze, 

S Tobom być pragniymy. 

Przez calutkiy zyciy 

Wielbić Ciy bedziymy. 

Miyjze nos w łopiyce 

I cuwoj nad nami. 

Wspiyroj ze nos Boze 

W walce z trudnościami. 

Niyk nom nie zabrakniy 

Do Tobie miełości, 

By me łosiongnyli 

Dróge do wiecności. 

Ratuj ze nos, ratuj, 

W koździutkiyj potrzebiy. 

By my siy spotkali 

S Tobom Boze w niebiy. 

 

 

MIŁOSIERNY JEZU MÓJ 

(na mel: „Ginie śniezek w dolinie”) 

 

MiłosiernyJezu mój 

Spoźryj z nieba na Twój lud, 

Dej nom Jezu duzo siył 

By Ci kozdy wierny był. 

Niek się serce raduje, 

Ze Jezus w nim króluje. 

Jezu kcemy służyć Ci 

Poprzez syćkie życio dni. 

I choć w ocak bedom łzy,  

Bedziym Jezu śpiewać Ci. 

Jezu kcemy w kozdy dzień 

Iść za Tobom jako ciyń.  

 

 

 

MIŁOSIERNY JEZU 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.Zycymy, zycymy) 

 

Miłosierny Jezu 

Spoźryj na nos z nieba. 

Dejze nom duzo siył, 

By Ciy kozdy Jezu 

Do śmierci wierny był. 

Miyj nos dobry Jezu 

Zafse w łopiyce swyj. 

My kcemy w kozdy dziyń, 

Przez syćkiy zycio dni 

Iść za Tobom jak cień. 

Chwałe Tobie zafse 

Łoddawać bedziymy, 

Choć w łocak bedom łzy 

Nas kochany Jezu, 

Śpiewać Ciy bedziyme. 

Ty nas Zbawicielu 

Tak straśniy cierpiałeś 

I w okropnych mynkach 

Za nase zbawiyniy 

Zyciy swe łoddołeś.  

 

 

NAS PASTERZU JEZU DROGI 

( Na mel. „Cemu smutne”) 

 

Nas Pasterzu Jezu Drogi, 

Dalekie do Ciebie drogi, 

Bo Ty w  niebie se królujesz 

I na nos się przypatrujes. 

Co Twoje łowiecki robiom, 

Cy se idom dobrom drogom. 

Pilnuj ze nos Jezu drogi 

Nie dej nom zejśc na złe drogi. 

A ci co Cie zastępujom, 

Niyk nos tyz  dobrze pilnują, 

Co by się wilki nie wdarły 

I łowiecek nie wykradły. 

Ty łowce co się błąkają, 

Niyk ich ku nom nawracają, 

By nos co roz wiyncyj było 

W tej Cie be Jezu cieszyło. 

Zdrowia, siły dej pasterzom, 

Niyk Ci dobrze Łowce pasom. 

By byli dobrym przykąłdem 

I śli Jezu Twoim sladem. 

 

 

NIECH BĘDZIE CHWAŁA 

 

Niech będzie chwała  i cześć i uwielbienie 

Chwała i cześć Jezusowi. 

Chwała niech będzie chwała 

Tak Jemu chwała i cześć. 

 

 

NIECH DZIS Z NASZYCH SERC I DUSZ 

 

Niech dziś z naszych serc i dusz 

Wzniesie się do wiecznych wzgórz, 

Przed Jezusa Serca tron 

Naszych pień potężny ton: 

Jezu chcemy choć przebojem 

Wiecznie trwać przy sercu Twoim! 

 

Choć uderza na nas wróg, Naszą tarczą wiara, Bóg! 

Z walk nas wyrwie. Zleczy z ran, Najłaskawszy Jezus Pan. 

Jezu chcemy… 

 

Co za wielki, Bozy cud: Jezus swój ukochał lud! 

Dziś nam daje Serce Swe, chce ukoić ból i łzę. 

Jezu chcemy… 


 

NIECH ZYJE JEZUS 

 

Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym, 

Na zawsze, na zawsze, na zawsze wsercu mym. 

Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym. NIYKWIELBIOM JEZUSA SERCA NASE 

(na mel. „Usnyna Jantosia pod lelijom”; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Niyk wielbiom Jezusa serca nase. 

Pozostań w nik dobry Jezu. 

Jus na zafse 

Godniy be’my zyli, 

Żeby my Ciy Jezu 

Nie ranili. 

 

Choć cynsto w nasym zyciu upadomy. 

Tobie Jezu zafse scyrze 

Ciy kochomy. 

Lo Tobie otwarte 

Na wiyki, na zafse 

Serca nase. 

 

Nie bedziy grzech Jezu w sercubywał, 

Kiedy se tam Ty na zafse 

Be’s przebywał. 

Wtej siy grzech nie wkradniy, 

Sercem nie zawładniy 

Jezu drogi. 

 

Wysłuchoj o Jezu prośby nase. 

Niyk bes Tobie nie zostanom 

Serca nase. 

By my dobrze zyli. 

Na wiecne zbawiyniy  

Zasłuzyli. 

 

 

NIEK WIELBIOM JEZUSA 

(na mel. „Spod tego jawora”) 

 

Niek wielbiom Jezusa serca nase (2x) 

Pozostań w NIK Jezu (2x) 

Już na zawse. 

My Jezu bedziyme godniy zyli (2x) 

Żeby my Ciy nigdy (2x) 

Nie ranili. 

Dziękujemy Ci Jezu za dar wielki(2x) 

Za odnowe ducha (2x) 

Jezu drogi. 

Łodnoiyłeś serce w mojej dusy (2x) 

Niygze Serce Twojy (2x) 

Sypkich wzrusy. 

 

 

O JEZU NAS, JEZU NAS KOCHANY 

(na mel. „Krywaniu,Krywaniu”…; tekst: Aniela Jamrych) 

 

O Jezu nas, Jezu nas kochany 

Ty Jeś se nom bes granic łoddany. 

Ej ratuj ze, ratuj nos wpotrzebiy. 

My błagomy, błagomy Jezu Ciebiy. 

O Jezu nas, Jezu nas kochany. 

Byłeś za nos na śmierzć skazany, 

By wyjednać nasym dusom zbawiyniy, 

To przyjoneś okropne ciyrpiyniy. 

O Jezu nas, Jezu nas kochany. 

Serca nase Ci w darze składomy. 

Ej przyjmij je, przyjmij je mojBoze, 

Bo dajymy, dajymy Ci scyrze. 

 

 

O JEZU NASZ MIŁOŚCIWY 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witaj Matuchno cudowno”, 

„Powiydz ze mi dziywce mojy”) 

 

O Jezu nasmiłościwy, 

Ty nas Syndzio Sprawiedliwy. 

Zlituj siy Jezunad nami, 

Nad ziymskiymi pielgrzymami. 

Uc nos Jezu, jak momy zyć. 

Choćby nom padło dźwigać krzys. 

S Tobom Jezu iść pragniymy. 

Wtej  zbawiyniy osiągniymy. 

Kiedy Jezu jus na wiyki 

Zamkniemy nase powiyki 

I nastąpi wiecności los, 

Dobry Jezu nie  łopuść nos. 

Ratuj ze nos Jezu drogi, 

Kie staniemy przed Sond Bozy. 

By my radości doznali, 

W Królestwie Bozym zostali. 

 

 

O JEZU NASZ MIŁOSIERNY 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Witaj Matuchno cudowno”, 

„Powiydz ze mi dziywce mojy”, „Moj Janicku nie bij zemniy”) 

 

O Jezu nas miłosiyrny 

Niyk Ciy wielbi kozdy wierny. 

Żeby cynsto było w słowiy. 

Dobry Jezu ufom Tobie. 

Pokiyl serce we mniy bijy. 

Pokiyl serce we mniy zyjy. 

Jo Ciy kochać nie przestanem. 

Jezu bedem s Tobom razem. 

Zostań Jezu w sercu moim. 

Ty bolesne rany gois. 

Kcem Ciy Jezu w sercu nosić 

I ło pomoc zafse prosić. 

Pokiyl serce we mniy bijy. 

Pokiyl serce we mniy zyjy. 

Jo Ciy kochać nie przestanem. 

Jezu bedem s Tobom razem. 

Za me grzechy i upadki 

Tak ciyrpiołeś Jezu słodki. 

I zyciy łoddołeś swojy, 

Jezu za zbawiyniy  mojy. 

Pokiyl serce we mniy bijy… 

 

 

PIJ TEN KIELICH 

 

Pij ten kielich Bożej woli 

Do ostatniej kropli sącz. 

I to serce co tak boli 

Z Bożym sercem złącz. 

 

Niech cichutko łzy Twe płyną 

Do Jezusa słodkich ran. 

Ziemskie bóle szybko miną 

I pocieszy Pan. 

 

Pij więc śmiało, póki ciernie 

Ostro ranią dusze Twą. 

Krzyż Ci dano, dźwigaj mężnie 

Choć z boleści łzą. 

 

Jeszcze kielich Bożej woli 

Kilka kropel jeszcze ma. 

Trzeba cierpieć, pić powoli 

I wypić do dna. 

 

 

 

PRZYGOTUJE CI SERCE 

 

Przygotuję Ci serce o Chryste 

Przygotuje Ci serce niewinne. 

Takie jasne, radosne i czyste 

Przygotuję Ci serce o Chryste! 

 

Przyozdobię Ci serce miłością 

Taką wielką, że wszystko zwycięża. 

Abyś wstąpił do niego z radością. 

Przyozdobię Ci serce miłością. 

 

Przygotuję Ci serce, mój Boże, 

Ja stworzenie niegodne i grzeszne, 

Tobie troski, radości me złożę, 

Kiedy wstąpisz w me serce, o Boże! 

 

Przygotuję Ci serce ofiarne, 

Precz odrzucę, co kusi i wabi. 

Przyozdobię nadzieją i wiarą, 

Przygotuje Ci serce ofiarą. 

 

 

PRZYJDŹ O JEZU DO NASZYCH SERC 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Góry moje”) 

 

Przyjć o Jezu do nasyk serc! 

Piykniy pytomy! 

A za nase przewiyniynia 

Ciy przeprosimy. 

 

Kozdy cłowiyk tego pragniy 

O Jezu drogi 

By Ciy przyjąć zafse godniy, 

Boś Ty Syn Bozy. 

 

Zostań Jezu ukochany 

S nami na zafse. 

Serca nase ino Tobie 

Jezu łotwarte. 

 

 

 

SERCE TWOJY JEZU 

(na mel. „Sokole”lub inną; tekst: Aniela Jamrych) 

 

Serce Twojy Jezu 

Tak nos ukochało, 

Ze na drzewiy krzyza 

Przebite zostało. 

Łaski z Twego serca 

Strumieniami płynom, 

Boś Ty dobry Jezu 

Syćkiy przeznaczył nom. 

Niykze nase serca, 

Tys skruchy doznajom. 

Niykze coraz mocniyj 

Jezu Ciy kochajom. 

Zebyś nigdy nie był 

Bes  nos łopuscony. 

Cynsto do nasyk serc 

Godniy przyjmowany. 

Być o Jezu s nami 

W łostatniyj godziniy, 

Kiedy ziymskiy zyciy 

Nom Jezu przeminiy. 

Zeby my przy Tobie 

Zamknęli powieki. 

Wtej be’my scynśliwi 

Jezu jus na wiyki. 

 

 

SŁONKO ZASZŁO ZA GÓRAM 

 

Słonko zaszło za górami. 

Ziemię tuli cicha noc 

Słodki Jezu z aniołami 

Nucę Tobie dobranoc. 

 

Błyszczą gwiazdy na błękicie. 

O jak wielka Twoja moc. 

Spojrzyj Jezu na Twe dzieci. 

Daj o Jezu dobrą noc. 

 

Przed ołtarzem lampka licha 

Płonie Tobie całą noc. 

I anieli nucą z cicha 

Słodki Jezu dobra noc. 

 

Świat pogrążon w śnie głębokim. 

Wszystko trzyma Twoja moc. 

Mnie i wszystkim moim drogim 

Daj o Jezu dobra noc. 

 

 

TY NAS BOZE UKOCHANY 

(tekst:Aniela Jamrych; na mel. Powiydz ze mi dziywce mojy”) 

 

Ty nas Boze ukochany 

Scyrze Ciy syćka pytomy. 

Spoziroj ze na nosz nieba, 

Dodaj siły tym co trzeba. 

Żeby radośniy przemierzyć 

Kozdziutki Twoj dziyń Bozy. 

Cy bedziy po nos dyscyk loł, 

Cy słoneczko bedziy parzyć. 

Rózniy s nami w drodze bywo. 

Cłowiyk słabniy, ustać nie może. 

Wtedy nom dodawaj siły 

Ty nas ukochanyBoze. 

Coby se kozdy z pielgrzymów 

Wielkom radość Boze przezył, 

Kie na kolanak uklykniy 

Przed Obrazem Matki Bozyj. 

Bedziy siy ciesyć Maryja. 

Radować siy razem s nami, 

Kie w ofierze  nase trudy 

Bedziymy se Jyj składali. 

 

 

TY NASZ ZBAWICIELU 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Zycymy, zycymy” 

 

Ty nas Zbawicielu 

Z nieba wysokiego 

Nigdy nas nie łopuść, 

Bo nom zafse trzeba 

Ratunku Twojego. 

Jezu Ty widzis som, 

Jak bes Tobie źle nom. 

Serce smutek cujy, 

Kiedy Tobie Jezu 

W tym sercu brakujy. 

Kcemy Ciy tak kochać 

Jakoś  Ty nos kochoł. 

Za nase zbawiyniy 

Jezus ukochany 

Zyciys swojy łoddoł. 

Pomogoj nom Jezu, 

By my siy zmienili, 

Coby my Twojygo,  

Serca Kochanego, 

Nigdy nie ranili. 

Niykze chwałe Tobiy 

Syćka Ci łoddajom. 

Niyk ze co roz mocniyj 

Ukochany Jezu 

Ludziy Ciy kochajom.  

 

 

ZAŚPIYWOJMY DZISIOK 

(na mel. „Regle moje regle”) 

 

Zaśpiywojmy dzisiok 

W tyj Bozyj świątyni 

Niyk nos Bóg usłysy 

Razem ze świętymi. 

Niech doleci echo 

Bogu Wszechmocnemu 

Tyj góralskiej nuty 

Dzisiok śpiewanej Mu. 

Zachowoj ze Boze 

Polski naród cały 

A po śmierci przyjmij 

Do niebieskiej chwały. 

Dziś – do Tobiy wierni 

Te modły wznosimy 

Ta góralska nutom 

Boze Ciy prosimy. 

 

 

WSZYSTKO TOBIE  1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!  Chcę Cię Jezu kochać wiernie  dzieckiem Twoim zawsze być!   Ref.:  Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,  serce moje, duszę moją, Panie Jezu weź!  /x2   2. Wszystko Tobie oddać pragnę od najmłodszych moich lat. Pomóż Jezu by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.   Ref.: Serce moje weź  3. Wszystko Tobie oddać pragnę, w duszy czuję święty żar. To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.  

 

 

V.                  Pieśni o świętych 

 

KSIĘŻE POPIEŁUSZKO 

 

Księże Popiełuszko,  

idziys wprost do Boga, 

Kochołes Ojczyzne,  

nie znołeś co trwoga. 

 

Tyś Narod ukochoł,  

wolności Hetmanie, 

Za tym coś Ty godoł,  

cała Polska stanie. 

 

Twoje słowa księże,  

po Polsce leciały, 

O duchu Narodu,  

ludziom powiedziały. 

 

Małeś honor chłopski  

i ducha Narodu. 

Za toś oddoł zyciy  

za Polske za młodu. 

 

Pomyśl mynczynniku,  

jakie casy przysły, 

Ze Tobie za prowde  

wrzucili do Wisły. 

 

 

O ŚWIĘTY STANISŁAWIE 

 

O Święty Stanisławie  

Drogi Patronie nasz. 

Ty w nieśmiertelnej sławie,  

cnót Twych nagrodę masz. 

 

Zrodzon wśród ziemskiej chwały 

W której się kocha świat 

Tyś umiał wynieść cały, 

Twej niewinności kwiat. 

 

Młodziutkie jeszcze dziecię, 

wielkimś już świętym był, 

Żyjąc w zepsutym świecie, 

Tyś sam jak anioł był. 

 

Kochałeś Matkę Boga, 

W niej ufność kładłeś swą. 

„To moja Matka Droga”, 

wołałeś z słodka łzą. 

 

Świętości swojej chwałą, 

płoniesz jak cudny kwiat, 

Ojczyznę, Polskę całą, 

sławisz na cały świat. 

 

Ojczyzna wdzięczna Tobie, 

za sławę, cudów moc, 

Przysięga na Twym grobie, 

być Bożą w dzień i noc. 

 

Młodzieży polskiej dłonie, 

wiją dla Ciebie wian, 

Miłością Polska płonie, 

wielbi Cię każdy stan. 

 

Ojczyznę, Polskę całą, 

Otocz opieką Swą. 

Opromień Boża chwałą, 

Wszak Polska Matką Twą! 

 

PIEŚN DO POLSKICH ŚWIĘTYCH 

         

Święci niebiescy mieszkańcy krainy, 

Do Was bieżymy w czasie złej godziny, 

Których za własnych  

współziomków ogłasza, 

Ojczyzna nasza. 

 

Po tejże ziemi z namiści chodzili. 

Z tych samych źródeł,  

wódę naszą pili. 

Polska Was Matka,  

mlekiem swym karmiła, 

Rola żywiła. 

 

Wspomnijcie Bracia na Wasze rodaki, 

Książęta niebios na liche żebraki, 

Dobrego Boga błagajcie za nami, 

Swymi prośbami. 

 

Jeśli głód, wojna i powietrze srogie, 

Nawiedzić zechcą królestwo ubogie, 

Brońcie nas, stojąc na kraju granicy, 

Święci Strażnicy! 

 

Boże, ta prośba będzie uiszczona, 

Jako przez Twoich przyjaciół czyniona 

I zasługami wiecznymi wspierana, 

Chrystusa Pana. 

 

 

VI.           Pieśni o Bożym Narodzeniu 

 

Ach ubogi żłobie 

 

1. Ach ubogi żłobie, Cóż ja widzę w tobie?  Droższy widok niż ma niebo,  W maleńkiej osobie.  2. Zbawicielu drogi,  Jakżeś to ubogi,  Opuściłeś śliczne niebo,  Obrałeś barłogi  3. Czyżeś nie mógł Sobie,  W największej ozdobie,  Obrać pałacu drogiego,  Nie w tym leżeć żłobie?  4. Gdy na świat przybywasz,  Grzechy z niego zmywasz,  A na zmycie tej sprośności,  Gorzkie łzy wylewasz.  5. Któż tu nie struchleje,  wszystek nie zdrętwieje któż Cię widząc płaczącego,  łzą się nie zaleje,   6. Na twarz upadamy,  czołem uderzamy, witając Cię w tej stajence  między bydlętami,  7. Zmiłuj się nad nami,  obmyj z grzechów łzami, przyjmij serca te skruszone,  które Ci składamy.  

Anioł pasterzommówił 

 

1. Anioł pasterzom mówił:  Chrystus się wam narodził   w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.  Narodził się w ubóstwie  Pan waszego stworzenia.    2. Chcąc się dowiedzieć tego  poselstwa wesołego,  bieżeli do Betlejem skwapliwie.  Znależli dziecię w żłobie,  Maryję z Józefem.    3. Taki Pan chwały wielkiej,  uniżyl się Wysoki,  pałacu kosztownego żadnego  nie miał zbudowanego  Pan waszego stworzenia.    4. O dziwne narodzenie,  nigdy niewysławione !  Poczęła Panna Syna w czystości,  porodziła w całości  Panieństwa swojego.    5. Już się ono spełniło,  co pod figurą było:   Arona różdżka ona zielona   stała się nam kwitnąca  i owoc rodząca.    6. Słuchajcież Boga Ojca,  jako wam Go zaleca:  Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,  w raju wam obiecany,  Tego wy słuchajcie.    7. Bogu bądź cześć i chwała,  która byś nie ustała,  jako Ojcu, tak i Jego Synowi  i Swiętemu Duchowi,  w Trójcy jedynemu.   

 

A wczora zwieczora 

 1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora  z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.  Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:  Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.   2. Boga prawdziwego, nieogarnionego.  Za wyrokiem Boskim,   w Betlejem żydowskim.  3. Pastuszkowie mali  w polu wtenczas spali,  gdy Anioł z północy  światłość z nieba toczy.  4. Chwałę oznajmując,  szopę pokazując,  chwałę Boga tego,  dziś nam zrodzonego.  5. "Tam Panna Dzieciątko,  miłe Niemowlątko,  uwija w pieluszki, pośpieszcie pastuszki!"  6. Natychmiast pastuszy  śpieszą z całej duszy,  weseli bez miary,  niosą z sobą dary.  7. Mądrości druhowie,  z daleka królowie,  pragną widzieć swego  Stwórcę przedwiecznego.  8. Dziś Mu pokłon dają  w ciele oglądają.  Każdy się dziwuje,  że Bóg nas miłuje.  9. I my też pośpieszmy,  Jezusa ucieszmy  ze serca darami:   modlitwa, cnotami.  10. Jezu najmilejszy,  ze wszech najwdzięczniejszy,  zmiłuj się nad nami grzesznymi sługami. 

 

 

BO ZIEM PRZEPIEKNIE WYSTROIŁ 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Powiydz ze mi dziywcemojy”) 

 

Bóg ziym przepiykniy wystroił. 

Bielućki dywan łozłozył. 

W syndyj  ciściutko i piykniy, 

Nawet drzewa bielusiyńkiy. 

Calutkiy niebo jaśniyjy, 

Kanysi siy cosik dziejy. 

Syćkiy gwiozdecki mrugają 

I komusi siy kłaniają. 

Jazuskowi malutkiymu, 

W stajynce narodzonemu. 

Na zielonym sianku lezy 

W twardym złóbku bez łodziyży. 

A tu zimno, mroźna nocka. 

Drzy Dzieciontko, płacom łocka. 

O Jezusku ukochany, 

My Ci tu marznąć nie domy. 

Łopuścis ziymnom stajynke. 

Łopuścis w złóbecku spaniy. 

W nasyk sercak jus na wiyki 

Bedziys mioł Jezu miyszkaniy. 

 

 

Bóg się rodzi,moc truchleje 

 

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,  Pan niebiosów obnażony? Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  Ma granice Nieskończony:  Wzgardzony okryty chwałą,  Śmiertelny Król nad wiekami? A Słowo ciałem się stało,  i mieszkało między nami.  2. Cóż masz, niebo nad ziemiany?  Bóg porzucił szczęście swoje,  Wszedł między lud ukochany,  Dzieląc z nim trudy i znoje,  Niemało cierpiał, niemało,  Żeśmy byli winni sarni, A Słowo ciałem się stało,  i mieszkało między nami.  3. W nędznej szopie urodzony,  Żłób Mu za kolebkę dano!  Cóż jest, czym był otoczony?  Bydło, pasterze i siano.  Ubodzy, was to spotkało,  Witać Go przed bogaczami, A Słowo ciałem się stało,  i mieszkało między nami.  4. Potem i króle widziani,  Cisną się między prostotą,  Niosąc dary Panu w dani:  Mirrę, kadzidło i złoto.  Bóstwo to razem zmieszało,  Z wieśniaczymi ofiarami,  A Słowo ciałem się stało,  i mieszkało między nami.  5. Podnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą, W dobrych radach, dobrym bycie,  Wspieraj jej siłę swą siłą, Dom nasz i majętność całą, I wszystkie wioski z miastami,  A Słowo ciałem się stało,  i mieszkało między nami. 

 

 

 

 

 

Bracia patrzciejeno 

 

1. Bracia patrzcie jeno jak niebo goreje znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy, warty, stada, niechaj nimi Pan Bóg włąda. A my do Betlejem, do Betlejem.  2. Patrzcie, jak tam gwiazda  światłem swoim miga! Pewnie do uczczenia  Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem; przed Panem w Betlejem   3. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy. Patrzcie, jak biedne okryte, w żłobku Panię znakomite. W szopie przy Betlejem, przy Betlejem   4. Jak prorok pwoiedział, Panna zrodzi Syna. Dla ludu całego szczęśliwa nowina. Nam zaś radość w tej tu chwili, gdyśmy Pana zobaczyli W szopie przy Betlejem, przy Betlejem.   5. Betlejem miasteczko, w Juda sławne będzie. Pamiętnym się stanie,  w tym kraju i wszędzie. Ucieszmy się więc ziomkowie, Pana tegoż już uczniowie. W szopie przy Betlejem, przy Betlejem. 

 

 

Cicha noc, świętanoc 

 

1. Cicha noc, święta noc,       Pokój niesie ludziom wszem.   A u żłóbka Matka Święta,     Czuwa sama uśmiechnięta,     Nad Dzieciątka snem,             Nad Dzieciątka snem,              2. Cicha noc, święta noc,  Pastuszkowie od swych trzód,  Biegną wielce zadziwieni, Za anielskim głosem pieni,  Gdzie się spełnił cud,  Gdzie się spełnił cud,  3. Cicha noc, święta noc,  Narodzony Boży Syn,  Pan Wielkiego Majestatu,  Niesie dziś całemu światu,  Odkupienie win,  Odkupienie win,  4. Cicha noc, święta noc,  Jakiż w tobie dzisiaj cud, W Betlejem Dziecina święta Wznosi w górę swe rączęta Błogosławi lud. Błogosławi lud.   

Do szopy, hejpasterze 

 1. Do szopy, hej pasterze, Do Szopy, bo tam cud! Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród.  Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu. Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.  2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg, Witajmy swego Pana; wdzięczności złóżmy dług.  Ref.: Śpiewajcie...  3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? Na sianie wśród bydlęty, masz tron i służbę swą.  Ref.: Śpiewajcie...  4. On Ojcu równy w Bóstwie opuszcza niebo swe A rodzi się w ub€stwie i cierpi wszystko złe  Ref.: Śpiewajcie...  5. Bóg, Stwórca wiecznej chwały, Bóg godzien wszelkiej czci, patrz, w szopie tej zbutwiałej, jak słodko On tam śpi.  Ref.: Śpiewajcie...  6. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mnie.  Ref.: Śpiewajcie...  Inna wersja refrenu:  Ref.: Śpiewajcie Aniołowie, pasterze, grajcie Mu. Kłaniajcie się Królowie, i dary złóżcie Mu.   

 

Dzisiaj wBetlejem 

 

1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem  wesoła nowina,  że Panna czysta, że Panna czysta  porodziła Syna.   Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.   2. Maryja Panna, Maryja Panna  Dzieciątko piastuje, i Józef stary, i Józef stary  Ono pielęgnuje.  Chrystus się rodzi ...   3. Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce  Panna syna rodzi Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce  ludzi oswobodzi Chrystus się rodzi ...   4. I Trzej Królowie, i Trzej Królowie  od wschodu przybyli I dary Panu, i dary Panu  kosztowne złożyli Chrystus się rodzi ...   5. Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my  przywitać Jezusa Króla na królmi, Króla nad królmi  uwielbić Chrystusa Chrystus się rodzi ...   6. Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon  dziś, nasz wieczny Panie Któyś złożony, któryś złożony  na zielonym sianie Chrystus się rodzi ...   7. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony  Boże nieskończony Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,  Boże niezmierzony Chrystus się rodzi ...   

 

HEJ GÓRALE CZY WY WIECIE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Powiedz ze mi dziywce mojy”) 

 

Hej goroly! cy wy wiyciy? 

Przysło na świat Boze Dzieciy. 

W zimnyj sopiy narodzone 

I na sianiy położone. 

Pódzmys Go powitać przeciy. 

Niyk nie płace Boze Dzieciy. 

Wesoło Mu zaśpiywomy 

I serca w łowfiyrze domy. 

Weź Jezusku serca nase. 

Niyk Ciy łony łogrzywajom. 

A Twojy małe łocynta 

Niyk jus wiyncyj nie płakajom. 

 

My Tobiy Mała Dziecino 

Zafse bedziymy łoddani. 

A Twoja malutka rącka 

Niykze nos pobłogosławi. 

 

 

JAKIŚ TY JEST DOBRY 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inną) 

 

Jakiś Ty jest dobry 

Zbawicielu Boski, 

Łopuściłeś lo nos 

Swój Pałac Niebiyski. 

Swoj Pałac Niebiyski 

I łojcowskiy progi. 

A zesed Jeś na ziym 

Kany lud ubogi. 

I teros se marzniys 

W ziymnyj stajynecce. 

Lezys Boze dzieciy 

w tfardyj kołysce. 

Kiedy se podrośniys 

Mały Jezusićku, 

To bedziys gazdował 

Tu na tym wirsyćku. 

Dobrze Ci siy bedziy 

Tu z Matusiom zyło. 

Może by Ci lepiyj 

I w niebie nie było. 

 

 

Jezus malusieńki 

 

1. Jezus malusieńki, leży wśród stajenki,  Płacze z zimna, nie dała Mu matusia sukienki.    2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,  W który dziecię uwinąwszy, siankiem Je okryła,    3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,  We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.    4. Gdy dziecina kwili, patrzy w każdej chwili,  Na dzieciątko boskie w żłóbku, oko Jej nie myli    5. Panienka truchleje, a mówiąc łzy leje:  O mój synu ! Wola Twoja, nie moja się dzieje    6. Tylko nie płacz, proszę, bo żalu nie zniosę,  Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę   7. Dziecina się kwoli, Matusienka lili W nózki zimno, żłóbek twardy, stalenka się chyli.  8. Pokłon oddawajmy, Bogiem je wyznajmy to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy  9. Niech je wszyscy znają, serdecznie kochają za tak wielkie poniżenie chwałę mu oddają.  10. O najmilszy Panie, waleczny hetmanie! Zwyciężonyś mając rączki miłością związane  11. Leżysz na tym sianie, Królu nieba, ziemi jak baranek na zabicie za moje zbawienie  12. Pójdź do serca mego, Tobie otwartego przysposób je do mieszkania i wczasu swojego.  13. Albo mi daj swoje, wyrzuciwszy moje tak będziesz miał godny pałac na mieszkanie swoje 

 

 

KIEDY SE JEZUSEK 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.różnom) 

 

Kiedy se Jezusek 

Z niyba na ziym schodziył, 

Świyciyły Mu gwiozdy, 

By w drodze nie zbłondziył.  

A jedna z gwiozdecek 

Tak Mu wierno była, 

Het do Bachlydówki 

Go przyprowadziła. 

Wielko radość w sercak. 

Smutek posed precki. 

Mały Jezusicek, 

Przysed paść łowiycki. 

Nie bedziy Ci smutno 

W nasyj Bachlydówce, 

Bo bedziys pomogoł 

Matusi w Gazdówce. 

Kany se Maryja 

Wros z Jezusem rządzom, 

To se ik łowiycki 

W zyciu nie zabłondzom.  

 

KIE SIĘ JEZUS RODZIŁ 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.różne) 

 

Kie siy Jezus rodziył, 

Przepiykno noc była. 

Gwiozda Betlyjymsko 

Tatry łoświytliła. 

Boze Dzieciy przysło 

Tutok na Podhole, 

Kany ziym ubogo 

Same tfarde  skole. 

Dobrze ześ siy nom tu 

Dzieciy narodziło. 

Bedziy siy nom s Tobom 

Duzo lepiyj zyło. 

Kozdy Ciy przytuli 

Do serca swojego. 

Tyś nojwiynksym Skarbem 

Górola kozdego. 

 

 

KIEDY SIĘ JEZUSEK 

(tekst: AnielaJamrych; na mel.„Zycymy, zycymy”) 

 

Kiedy siy Jezusek 

W stajynce rodziył, 

Gwiozda Betlyjymsko 

Tak jasno świyciyła, 

Coby niyk nie zbłondziył. 

Aniołowiy z niyba 

Syćka przyleciyli. 

Przepiykne nucicki 

Bozemu Dzieciontku 

Wesoło śpiywali. 

Kozdy do stajenki 

Śpiesy siy jak moze, 

Żeby se uwidzieć, 

Radośniy powitać 

To Dzieciontko Boze. 

Powitać radośniy, 

Do serca przytulić. 

A potem se wierniy, 

Tyj Bozyj Dzieciyni 

Jus na wiyki słuzyć. 

Jezu Twojy Imię 

Niyk wsyndyj królujy. 

Niyk ze Go kozdy cłek 

W tyj ziymskiyj pielgrzymce 

Wielbi i sanujy. 

 

 

Mizerna cicha,stajenka licha 

 

1. Mizerna, cicha, stajenka licha,  Pełna niebieskiej chwały.  Oto leżący, na sianku śpiący  W promieniach Jezus mały.    2. Nad Nim anieli w locie stanęli  I pochyleni klęczą  Z włosy złotymi, skrzydłami białymi,  Pod malowaną tęczą.    3. Wielkie zdziwienie:wszelkie stworzenie Cały świat orzeźiony; Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, Bóg - człowiek tu wcielony!   4. I oto mnodzy, ludzie ubodzy  Radzi oglądać Pana,  Pełni natchnienia, pełni zdziwienia  Upadli na kolana.    5. Długo czekali, długo wzdychali, Aż niebo rozgorzało, Piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo się Ciałem stało.  6. Hej ludzie prości Bóg z wami gości skończony czas niewoli. On daje siebie chwała na Niebie i pokój ludziom dobrej woli.  7. Oto Maryja, czysta lilija,  Przy niej staruszek drżący  Stoją przed nami, przed pastuszkami  Tacy uśmiechający.   8. Radość na Ziemi Pan nad wszystkimi roztacza blask poranny. Przepaść zawarta, upadek czarta,  zstępuje Pan nad Pany.  9. Śpi jeszcze senne Dziecię promienne w ciszy ubogiej strzechy na licach niałych, na ustach małych migają się uśmiechy  10. Jako w kościele, choć ludzi wiele, cisza pobożna wieje oczy się roszą, dusze się wznoszą płyną w serca nadzieje   11. Lulaj Dziecino, lulaj ptaszyno nasze umiłowanie gdy się rozbudzi, w tej rzeszy ludzi zbawienie nam się stanie 

 

 

NARODZIŁO SIĘ DZIECIĄTKO 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Góry mojy, górymojy”) 

 

Narodziło siy Dzieciontko 

W zimnyj stajynce. 

Lezy na zielonym sianiy 

W twardyj kołysce. 

 

I choć se mu Janiołowiy 

Piykniy śpiywajom, 

Dzieciontko smutne lezy 

Łocka płakajom. 

 

Nie płac ze mała Dziecino! 

My Ciy kochomy. 

W tfardyj, zimnyj kołysce  

Lezeć nie domy. 

 

My Ciy Jezu zabierymy 

Z Twojyj stajynki. 

W nasyk sercach se zostaniys 

Jezu na wiyki. 

 

W biydnyj zimnyj stajynce,stajynce 

Lezy Dzieciy w kołysce. 

Jezusicek malućki, malućki. 

Łon zbawi świat calućki. 

 

Pastyrzem se zostaniy, zostaniy 

Tu na ziymskiyj polaniy. 

Bedziy se  pos łowiycki, łowiycki, 

Jezusem Pastyrz Boski. 

 

Tu se bedziy na ziymi, na ziymi 

 Łowiąc Bogu pilnował. 

Potem syćkiy do niyba, do niyba 

Ojcu Swemu posyłał. 

 

Dobrze ześ siy Jezusku, Jezusku 

Tu na ziymi narodziył, 

Bo se bedziys do Boga, do Boga 

Syćkich ludzi prowadziył. 

 

NARODZIŁ SIĘ JEZUS NA TEJ GÓRCE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Spod tego jawora”) 

 

Narodziył siy Jezus na tyj górce. 

Wybroł se lo sobie takiy miyjsce 

Niedaleko Tater, 

Na Skolnym Podholu 

W Bachlydówce. 

 

Na Twe narodziny my cekali 

I nowom stajynke zbudowali. 

Teros Ciy witomy 

Jezusku kochany 

Bedziys s nami. 

 

My przez całe nase ziymskiy zyciy 

Wielbić Ciy bedziymy Boze Dzieciy, 

Coby Twojy łocka 

Jezusicku Mały 

Nie płakały. 

 

Dopomogojze nom o Maryjo, 

By Twemu Dzieciontku miło było. 

Coby nase grzechy 

Nigdy Jego serca 

Nie raniły. 

 

Dujy holny wiater nad Tatrami 

I tak siy radośniy wsyndyj kwoli 

Ze Bozo Dziecina 

Z Maryjom królujy 

U górali. 

 

 

NARODZIŁ SIĘ W SZOPCE JEZUS MAŁY 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Spod tego jawora”) 

 

Narodziył siy w supce Jezus Mały. 

Narodziył siy w supce Jezus Mały. 

Płace, bo Mu ziymno. 

Płace, bo Mu ziymno 

I drzy cały. 

 

Cemuś Jezusićku ubogi tak. 

Czemuś Jezusićku ubogi tak 

Jako bes gniozdecka. 

Jako bes gniozdecka 

Bywo se ptak. 

 

S tyj ziymnyj stajenki Ciyweźniyme. 

S tyj zimnyj stajenki  Ciy weźniyme 

W nasyk sercak Jezy. 

W nasyk sercak Jezu 

Łogrzejyme. 

 

Bedziymy siy Jezu tak starali. 

Bedziymy siy Jezu tak starali 

Zeby my Ciy kochać 

żeby my Ciy kochać nie przestali. 

 

 

Nowy Rok bieży 

 

1. Nowy Rok bieży, w jasełkach leży, a kto, kto?  Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi. Dzieciątko małe, dajcie mu chwałę na Ziemi.   2. Leży Dzieciątko jako jagniątko, a gdzie, gdzie?  W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie,  znajdziecie. W Betlejem mieście, tam się pośpieszcie, znajdziecie.   3. Jak Go poznamy, gdy Go nie znamy, Jezusa?  Podło uwity, nie w aksamity, ubogo. Podło uwity, nie w aksamity, ubogo.   4. Anieli grają, wdzięcznie śpiewają, a co, co?  Niech chwała będzie zawsze i wszędzie  Dzieciątku.  Niech chwała będzie zawsze i wszędzie  Dzieciątku.    5. Królowie jadą z wielką gromadą: A skąd, skąd? Od wschodu słońca, szukają końca Zbawienia Od wschodu słońca, szukają końca Zbawienia   6. Skarb otwierają, dary dawają: A komu? Wielcy królowie, możni panowie Dzieciątku Wielcy królowie, możni panowie Dzieciątku 

 

 

Oj maluśkimaluśki 

 

1. Oj maluśki, maluśki, maluśki, kieby rękawicka Alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka.  Ref.:  Śpiewajmy i grajmy Mu, Dzieciątku małemu.  2. Cy nie lepiej by tobie, by Tobie siedzieć było w  niebie Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganiał Ciebie.  Ref.: Śpiewajmy....   3. Tam wciornaska wygoda, wygoda, a tu bieda wsędzie, Ta Ci teraz dokuca, dokuca, ta i potem będzie.  Ref.: Śpiewajmy....  4. Tam Ty miałeś pościółkę, pościółkę i mietkie piernatki, Tu na to Twej nie stanie, nie stanie ubozuchnej Matki.  Ref.: Śpiewajmy....   5. Tam kukiołki jadałeś, jadałeś z carnuską i miodem, Tu się tylko zasilać, zasilać musis samym głodem.  Ref.: Śpiewajmy....   6. Tam pijałeś ceć jakie, ceć jakie słodkie małmazyje, Tu się Twoja gębusia, gębusia łez gorskich napije.  Ref.: Śpiewajmy....   7. Tam Ci zawse słuzyły, słuzyły prześlicne janioły, A tu lezys sam jeden, sam jeden jako palec goły.  Ref.: Śpiewajmy....   8. Hej, co się więc takiego, takiego Tobie, Panie stało, Ześ się na ten kiepski świat, kiepski świat przychodzić zachciało  Ref.: Śpiewajmy.... 

 

 

O PÓŁNOCY WE WILIJOM 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Powiydz ze mi dziywcemojy”) 

 

Ło północy we Wilijom 

Tak radośniy dzwony bijom. 

Koździutki siy cłowiyk ciesy 

Do Bozyj Dzieciny śpiesy. 

Narodziło siy w stajence, 

Nie w pałacu na pierzynce. 

Lezy se w twardym złóbecku 

Na zieloniutkim sianecku. 

Jezu my Ci hołd składomy 

I za syćko przeprasomy. 

Niyk nie płacom łocka Twojy, 

Łogrzejy Ciy serce mojy. 

Podniyś rącke Boze Dzieciy, 

Pobłogosław nase zyciy. 

By my Jezu w zgodziy zyli 

Twego serca nie ranili.  

 

 

Pójdźmy wszyscydo stajenki 

 

1. Pójdźmy wszyscy do stajenki,  do J e z u s a i Panienki!   Powitajmy maleńkiego  i Maryję, Matkę Jego.  2. Witaj, Jezu ukochany,  od Patryarchów czekany.  Od Proroków ogłoszony,  od narodów upragniony.  3. Witaj, Dziecineczko w żłobie,  wyznajemy Boga w Tobie.  Coś się narodził tej nocy,  byś nas wyrwał z czarta mocy.  4. Witaj, Jezu nam zjawiony;  witaj, dwakroć narodzony,   raz z Ojca przed wieków wiekiem,  a teraz z Matki człowiekiem.  5. Któż to słyszał takie dziwy?  Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,  Ty łączysz w Boskiej Osobie  dwie natury różne sobie.  6. O szczęśliwi pastuszkowie,  któż radość waszą wypowie!  Czego Ojcowie żądali,  wyście pierwsi oglądali.  7. O Jezu, nasze kochanie,  czemu nad niebios mieszkanie  przekładasz nędzę, ubóstwo,  i wyniszczasz swoje Bóstwo?  8. Miłości to Twojej dzieło  z miłości początek wzięło.  Byś nas zrównał z Aniołami,  poniżasz się między nami.  9. Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię. niech Cię kochamy nad życie;  niech miłością odwdzięczamy  miłość, której doznawamy.  10. Święta Panno, Twa przyczyna  niech nam wyjedna u Syna,  by to Jego narodzenie  zapewniło nam zbawienie. 

 

 

Przybieżeli doBetlejem pasterze 

 

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,  grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  Ref: Chwała na wysokości,  chwała na wysokości,  a pokój na ziemi.  2. Oddawali swe ukłony w pokorze  Tobie z serca ochotnego, o Boże!  Chwała na wysokości...    3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,  Których oni nie słyszeli, jak żywi.  Chwała na wysokości...    4. Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za Dziecię? Chwała na wysokości ...   5. Oto mu się wół i osioł kłaniają,  Trzej królowie podarunki oddają.  Chwała na wysokości...    6. I anieli gromadą pilnują Panna czysta wraz z Józefem pilnują Chwała na wysokości...    7. Poznali Go Mesjaszem być prawym Narodzonym dzisiaj Panem łaskawym Chwała na wysokości...    8. My go także Bogiem, Zbawcą już znamy I z całego serca wszystko kochamy Chwała na wysokości...   

Wesołą nowinę 

 

1. Wesołą nowinę, bracia słuchajcie,  Niebieską Dziecinę ze mną witajcie.   Jak miła ta nowiną! Mów, gdzie jest ta Dziecina?  Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.   2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości,  pokój ludziom głoszą duchy światłości. Jak miła...    3. Panna nam powiła Boskie Dzieciątko,  pokłonem uczciła to Niemowlątko. Jak miła...   4. Którego zrodziła, Bogiem uznała,  i Panną, jak była, Panną została.  Jak miła...   5. Królowie na wschodzie już to poznali  i w Judzkim narodzie szukać jechali. Jak miła...   6. Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła,  do szopy w Betlejem zaprowadziła. Jak miła...   7. Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego.  Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego!   Jak miła to nowina!  Już wiemy, gdzie Dziecina.  Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy.  

 

WITAJ ŻE NOM 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Góry mojy…) 

 

Witoj ze nom, witoj ze nom 

Jezusku Mały. 

Dyć na Tobie juz łot wieków 

Cekoł świat cały. 

Czemuś smutne Boże Dzieciy 

Łocka płakajom? 

 

Przeciy Ciy tu nase ludziy 

Syćka kochajom. 

Wierniy Tobie słuzyć be’my 

Boś Ty Syn Bozy. 

Kozdy Ci do serca swego 

Drzwiyrze łotworzy. 

 

Bedziyme siy tak starali 

Jezu kochany, 

Zebyś nigdy w nasym sercu, 

Nie był zraniony. 

Cobyś se tam Jezu drogi 

Zafse królowoł. 

 

Żeby nigdy wróg ku Tobie 

Dostympu ni mioł. 

Pytomy Ciy o Maryjo 

Ty nom pomogoj 

I przed wrogiem  Jezusowym  

Dźwirze zamykaj. 

 

W żłobie leży 

 

1. W żłobie leży, któż pobieży Kolędować Małemu? Jezusowi, Chrystusowi, Dziś nam narodzonemu? Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, Jako Panu naszemu.  2. My zaś sami z piosneczkami  Za wami się śpieszmy,  I tak tego, maleńkiego,  Niech wszyscy zobaczmy:  Jak ubogo narodzony,  Płacze w stajni położony,  Więc go dziś ucieszmy.    3. Naprzód tedy, niechaj wszędy  Zabrzmi świat w wesołości,  Że posłany nam jest dany  Emmanuel w niskości!  Jego tedy przywitajmy,  Z aniołami zaśpiewajmy  Chwała na wysokości!    4. Witaj, Panie, cóż się stanie,  Że rozkosze niebieskie  Opuściłeś a zstąpiłeś  Na te niskości ziemskie ?  Miłość moja to sprawiła,  By człowieka wywyższyła  Pod nieba emipryjskie.    5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku, Na sianku położony. Precz z bydlęty, nie z panięty, W stajni jesteś złożony. By człęk sianu przyrónany, Grzesznik bydlęciem nazwany Przeze Mnie był zbawiony.  6. Twoje państwo i poddaństwo Jest świat cały, o Boże Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat Przyjąć nie chce, choć może? "Bo świat doczesne wolności Zwykł kochać, Mnie zaś w złości Ściele krzyżowe łoże".  7. W Ramie głosy pod niebiosy Wzbijają się Racheli Gdy swe syny bez przyczyny W krawej widzi kąpieli "Większe Mnie dla nich kąpanie W krwawym czeka oceanie Skąd niebo będą mieli"  8. Trzej Królowie, monarchowie Wschodni kraj opuszczają Serc ofiary z trzema dary Tobie Panu oddają "Darami się kontentuje, Bardziej serca ich szacuję Za co niebo niech mają" 

 

 

Wśród nocnejciszy 

 

 1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi Czym prędzej się wybierajcie, Do Betlejem pośpieszajcie, Przywitać Pana.  2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie  Z wszystkimi znaki danymi sobie.  Jako Bogu cześć Mu dali,  A witając zawołali  Z wielkiej radości:    3. Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,  Cztery tysiące lat wyglądany  Na Ciebie króle, prorocy  Czekali, a Tyś tej nocy   Nam się objawił.    4.  I my czekamy na Ciebie, Pana,  A skoro przyjdziesz na głos kapłana,  Padniemy na twarz przed Tobą,  Wierząc, żeś jest pod osłoną  Chleba i wina.  

 

 

VII.    Pieśni na Wielki Post 

 

KRZYŻU CHRYSTUSA 

 

Krzyzu Chrystusa bądźże pochwalony, 

Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. 

Gdzie Bóg Król świata całego 

Dokonał życia swojego. 

 

Ta sama Krew cię skropiła 

Która nas z grzechów obmyła. 

Z Ciebie moc płynie i męstwo 

W Tobie jest nasze zwycięstwo 

 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,  Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!  Ta sama Krew Cię skropiła,  Która nas z grzechów obmyła.  Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone,  Krwią przenajświętszą Baranka skropione,  Że tam Zbawiciel na tobie  Umarł i poświęcił ciebie.  Krzyżu chwalebny, łoże Chrystusowe,  Na sobie niosąc zbawienie światowe,  Na tobie Jezus spoczywał,  Gdy w gorzkich mękach umierał.  Krzyżu, na którym panieńskie rodzenie  Od Matki bierze smutne rozłączenie;  Z ran wylewa krwi strumienie,  Na grzechów naszych zgładzenie.  Krzyżu, którym się my wierni szczycimy,  Tym znakiem wszyscy Święci są znaczeni,  Tym znakiem siebie zdobimy  Gdy krzyż na czole robimy.  W tym znaku pewni zbawienia będziemy  Tym znakiem czarty odpędzać możemy;  Krzyż święty wszystko zwojuje,  Precz wszystko złe ustępuje.  Drzewo żywota wśród raju stojące,  Rozkoszny Owoc światu przynoszące,  Tyś na górze Kalwarii  Nosiło owoc Maryi.  Na wieczne czasy i przez miliony,  Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony!  Tyś jest znak triumfujący,  Radość wiernym przynoszący.  O Trójco Święta, Boże nieskończony!  Daj nam posiłek, ratuj lud strapiony;  Przez znamię Krzyża świętego  Wyrwij nas od wszego złego. 

 

 

 

 

MATKO NAJŚWIĘTSZA 

 

1. Matko Najświętsza, do Serca Twego, *  

Mieczem boleści wskroś przeszytego, 
Wołamy wszyscy, z jękiem, ze łzami:  *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

2. Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy, *  

I gdzie ratunku szukać będziemy?
Twojego ludu nie gardź prośbami, *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

3. Imię Twe, Matko, litością słynie, *  

Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami, *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

4. Z każdej, o Matko, do Ciebie strony *  

Woła w swej nędzy lud uciśniony;
Wspieraj nas Twego Serca łaskami: *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

5. O Matko nasza, Matko miłości! *  

Niechaj doznamy Twojej litości,
My tacy biedni, kiedyśmy sami, *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

6. Lekarko chorych, w naszej niemocy *  

Wołamy z jękiem Twojej pomocy, 
Bośmy okryci grzechów ranami, *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

7. A gdy ostatnia łza z oka spłynie, *  

O Matko święta, w onej godzinie
Zamknij nam oczy Twymi rękami, *  

Ucieczko grzesznych, módl się za nami!

8. I kiedy ziemskie życie uleci, *  

Proś, niech nam Jezus w niebie zaświeci,
Byśmy Hosanna tam z Aniołami *   

Śpiewali wiecznie: módl się za nami! Amen. 

 

 

OGRODZIE OLIWNY 

 

1. Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! Widzę Pana mego, na twarz upadłego. Tęskoność, smutek, strach Go ściska! Krwawy pot z Niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający!   2. Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego Ręki. Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozprawia, Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony!   3. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli, Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. I wnet do Ogrójca wpada z wodzem swych zbirów gromada. Ach, Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!   4. Chociaż ze swym ludem obalony cudem, Judasz z ziemi wstaje: "Jezusa wydaję". Dopiero się nań rzucają, więzy, łańcuchy wkładają. Ach, Jezu pojmany, za złoczyńcę miany!   5. W domu Annaszowym, arcykapłanowym. W twarz pięścią trącony, upada zemdlony! Kaifasz Go w zdradzie pyta, a za bluźniercę poczyta. Ach, Jezu zelżony, od czci odsądzony!   6. Wnet, jak niegodnego prawa ojczystego. Wiodą Marii Syna przed sąd poganina. Tam nań potwarze rzucają, o stracenie nalegają.  Ach, Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony!   7. Piłat bojaźliwy i niesprawiedliwy. Żydom ustępuje, Jezusa skazuje. Najpierw na ubiczowanie, potem na ukrzyżowanie. Ach, Jezu wzgardzony, na śmierć osądzony!   8. Nie wyrok Piłata skazał Zbawcę świata. Na śmierć tak hańbiącą, upokarzającą. Grzechy moje to sprawiły,  że do krzyża Go przybiły. Ach, Jezu, ma wina - męki Twej przyczyna! 

 

 

PIEŚN DO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 

 

O Maryjo cóż tak narzekasz, 

I zawsze tak smutnie wzdychasz, 

Duszo chrześcijańska,  

pójdź, poźryj z bliska. 

 

Jaka boleść serca ściska. 

Na Maryję skorom tylko spojrzał, 

Całym w siłach człeczych zadrżał. 

Bogiem łączenia Matki i Syna. 

 

Takiego znieść nie zdoła. 

Ach mój Synu, czemu mnie opuszczasz, 

Ku mnie się już nie wracasz. 

Mateczko miła, przyszła godzina, 

 

Że za grzechy umrzeć muszę. 

Gdy Maryja o śmierci słyszała, 

Padła na ziemię omdlała. 

Chrystus się skłonił, k’ Matce przemówił. 

 

Nie troszcz się więc Matko moja. 

Bo to inaczej już być nie może, 

Cierpieć musimy na górze. 

Mnie będą dręczyć, okrutnie męczyć. 

 

A Ty Matko musisz patrzeć. 

Proszę, wróć się Mateczko do domu, 

Ja pójdę k’ Jerozolimie 

Na Oliwnej Górze pobliskiej. 

 

Będę prosić mego Ojca. 

Weź ode mnie, jeżeli jest można, 

Kielich mego umęczenia. 

Ale nie moja, lecz Wola Twoja. 

 

Niech się stanie Boże Ojcze. 

Ach ja Matka całkiem opuszczona, 

Cóż pocznę bez mego Syna. 

Z nim wszystko cierpieć,  

jako Bóg chce mieć, 

Będę aż do śmierci. 

 

ROZMYŚLAJMY DZIŚ 

 

Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijany,  

jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany;  

od poimania nie miał odpocznienia  

aż do skonania. 

 

Naprzód w Ogrojcu wziął pocałowanie,  

tam Judasz zdrajca dał był katom znamię:  

Oto patrzajcie, mego Mistrza macie,  

tego imajcie. 


Wnet się rzucili jako lwi zaciekli,  

Apostołowie od Niego uciekli;  

On zaś był spiesznie wiedzion do Annasza,  

Pociecha nasza. 

 

Przed sąd Piłata gdy był postawiony, 

niesprawiedliwie został oskarżony;  

rozkazał Piłat, by był  biczowany 

ten Pan nad pany. 

 

Koronę z ciernia żołnierze uwili,  

naszemu Panu na głowę wtłoczyli,  

naśmiewając się przed Nim przyklękali,  

Królem Go zwali. 

 

Krzyknęła potem tłuszcza zbuntowana:  

"Nie chcemy tego za swego mieć Pana;  

niechaj na krzyżu swój żywot położy  

ten to Syn Boży!" 

 

Krzyż niosąc, na śmierć szedł nieustraszenie;  

oprawcy niecni zwlekli zeń odzienie,  

do krzyża Zbawcę okrutnie przybili,  

octem poili. 

 

Z wołaniem głośnym po tak srogiéj męce skonał, 

oddając ducha w Ojca ręce;  

zagasło słońce, strach ludzi oniemia,  

trzęsła się ziemia. 

 

Zstąpił do piekieł Król wieczystéj mocy,  

z niewoli lud swój wybawił sierocy;  

umarłych ciała z grobów powstawały,  

widzieć się dały. 

 

Zacny Nikodem wraz z Józefem śmiało  

zanieśli prośbę o Jezusa ciało;  

dozwala Piłat, pełnią się bez zwłoki  

Boże wyroki. 

 

W wieczornéj porze nie tracąc ni chwili,  

ostrożnie z krzyża Jezusa złożyli;  

Matuchna Jego ciało piastowała,  

rzewnie płakała. 

 

Wnet prześcieradło usławszy na ziemi,  

uczcili ciało balsamy drogiemi;  

w świeżo kowanym grobie położyli,  

płacz uczynili. 

 

Płaczmy i my też, wierni chrześcijany,  

dziękując Panu za najdroższe rany,  

iż, by nas zbawić, lejąc krew obficie,  

dał za nas życie. 

 

 

SERCE TWOJE JEZU 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel.„Sokole” lub inną) 

 

Serce Twojy Jezu 

Tak nos ukochało, 

Ze na drzewiy krzyza 

Przebite zostało. 

Łaski z Twego serca 

Strumieniami płynom, 

Boś Ty dobry Jezu 

Syćkiy przeznaczył nom. 

Niykze nase serca, 

Tys skruchy doznajom. 

Niykze coraz mocniyj 

Jezu Ciy kochajom. 

Zebyś nigdy nie był 

Bes  nos łopuscony. 

Cynsto do nasyk serc 

Godniy przyjmowany. 

Być o Jezu s nami 

W łostatniyj godziniy, 

Kiedy ziymskiy zyciy 

Nom Jezu przeminiy. 

Zeby my przy Tobie 

Zamknęli powieki. 

Wtej be’my scynśliwi 

Jezu jus na wiyki. 

 

 

WISI NA KRZYŻU 

 

1. Wisi na krzyżu, Pan Stwórcanieba, 

Płakać za grzechy, człowieczepotrzeba. 

Ach, ach, na krzyżu umiera, 

Jezus oczy Swe zawiera! 

 

2. Najświętsze członki, i wszystkociało, 

Okrutnie zbite na krzyżu wisiało. 

Ach, ach, d1a ciebie, człowiecze 

Z boku Krew Jezusa ciecze. 

 

3. Ostrą koroną skronie zranione, 

Język zapiekły i usta spragnione. 

Ach, ach, dla mojej swawoli 

Jezus umiera i bol1. 

 

4. Woła i kona, łzy z oczu leje, 

Pod krzyżem Matka Bolesnatruchleje, 

Ach, ach, sprośne złości moje, 

Sprawiły te niepokoje. 

 

5. Więc się poprawię, Ty łaskidodaj,  

Życia świętego dobry sposób podaj. 

Ach, ach, tu kres złości moich, 

Przy nogach przybitych Twoich. 

 

 

 

 

W KRZYŻU CIERPIENIE 

 

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżuzbawienie, 
W krzyżu miłości nauka, 
Kto Ciebie, Boże raz pojąć może, 
Ten nic nie pragnie, ni szuka. 

2. W krzyżu osłoda, w krzyżuochłoda 
Dla duszy smutkiem zmroczonej. 
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie 
W boleści sercu zadanej. 

3. Kiedy cierpienie, kiedyzwątpienie 
Serce ci na wskroś przepali, 
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża 
On ciebie wesprze, ocali. 

4. Gdy cię skrzywdzonoalbo zraniono 
Lub serce czyjeś zawiodło: 
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, 
Krzyż niech ci stanie za godło. 

 

VIII.                   Pieśni Wielkanocne 

 

JEZU NA TWE ZMARTWYCHWSTANIE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Powiydz ze mi dziywce mojy”) 

 

Jezu na Twe  Zmartwykwstaniy 

Tak radośniy bijom dzwony. 

Z Twojygo Jezu zwyciynstwa 

Kozdy wierny uciysony. 

Alleluja, Alleluja 

Alleluja niyk ze słyniy, 

Bo nas Jezus ukochany, 

Doł syćkim ludziom zbawiyniy. 

Niy ze Jezu w Twojym sercu, 

Bedziy zafse wielko radość. 

Niyk ze za nase zbawiyniy, 

Kozdy Ci ucyni zadość. 

Alleluja, Alleluja 

Radość  cłowiyka kozdego. 

Jezus łotworzył nom brame 

Do Królystwa Niebiyskiygo. 

 

 

OTRZYJCIE JUŻ ŁZY PŁACZĄCY 

 

Otrzyjcie już łzy połączący 

Żale z serca wyrzućcie 

Syćka w Chrystusa wierzący 

Weselcie się, radujcie. 

Bo Zmartwychwstał samowładnie 

Jak przepowiedział dokładnie 

Alleluja alleluja 

Dzis spiywomy Alleluja. 

 

 

NIEZNA ŚMIERCI PAN ŻYWOTA 

 

Nie zna śmierci Pan żywota 

Chociaż przeszedł przez jej wrota. 

Rozerwała grobu pęta 

Ręka święta Alleluja. 

Adamie dług twój spłacony 

Okup ludzki dokończony. 

Wnijdziesz w niebo z szczęslwiymi 

Dziećmi swymi Alleluja. 

 

 

PRZEZ TWE ŚWIĘTE 

 

Przez Twe Świete Zmartwychwstanie 

Daj nam grzechów odpuszczenie 

A potem wieczne zbawienie 

Alleluja Alleluja 

 

RADUJ SIĘ Z JEZUSEM W NIEBIE 

(tekst: Aniela Jamrych; na mel. „Góry mojy, góry mojy”) 

 

Raduj siy z Jezusem w niebiy 

Nasa Maryjo. 

Alleluja, Alleluja! 

Niyk kozdy śpiywo! 

 

Teloś Matko wyciyrpiała, 

Teros siy raduj, 

Bo Zmartwykwstoł nas Zbawiciyl 

Jezus – a Syn Twoj. 

 

Niyk radosne Alleluja 

Cały świat śpiywo. 

Niyk radosne Alleluja! 

Wsyndyj łozbrzmiywo! 

 

My siy tys syćka radujymy 

Tutok na ziymi 

Jezus łodniosł  swe zwyciyństwo 

Be’my zbawiyniy. 

 

Alleluja, Alleluja 

Syćka śpiywojmy. 

Nasemu Zbawicielowi 

Kfałe łoddajmy! 

 

IX.          Pieśni na maj 

 

 

PIEŚŃ DO MATKI BOŻEJ NA MAJ 

(tekst: Aniela Jamrych) 

         

Już się zbliżył miesiąc maj 

Już zakwita piękny gaj 

Dziś swej Matce i swej Pani 

Każdy cześć i chwałę daj. 

 

 

ref.:  

I  my Ci zaśpiewamy,  

ozdobimy Ciękwiatami 

O Maryjo, O Maryjo,  

O Maryjo Królowo (bis) 

 

Ptaszęta się radują,  

Maryi wyśpiewują 

Bo i one Matce swojej  

wdzięczność swa okazują. 

ref.: I my Ciśpiewamy… 

 

I my też, zgromadzeni,  

pokłon dajmy Maryi 

Czyste serca Bożej Matce  

darujmy, ach darujmy. 

ref.: I my Ciśpiewamy… 

 

Ty się przyczyń za nami,  

O Częstochowska Pani 

Niech się nad nami zmiłuje,  

Syneczek Twój kochany. 

ref.: I my Ciśpiewamy… 

 

 

RADOSNY I PIĘKNY MIESIĄC MAJ 

(tekst: Aniela Jmarych; na mel. „Zycymy, zycymy…”) 

 

Radosny i piykny 

Miesionc maj, 

Wtedy siy łozwijo, 

Przepiykniy zakfito 

Calutki ziemski kroj. 

Kozdy ptosek śpiywo, 

Kfiołek siy łozwijo. 

To na Twojom kfałe, 

Zebyś siy ciesyła 

Kochano Maryjo. 

Matko ukochano, 

O Paniynko Świynto, 

Niyk na całym świeciy 

Koździusiyńki cłowiyk 

Ło Tobie pamiynto. 

Zeby my Ci Matko 

Syćka hołd składali 

I w kozdy dziyń życio 

Ło Tobiy Maryjo 

Zawse pamiyntali. 

Twojy dobre serce 

łotwarte kozdemy, 

Nigdy nie odmówiys, 

Kochana Maryjo 

Pomocy nikomu. 

Miyjze nos w łopiyce. 

Kieruj w zyciu nami, 

By my siy z Jezusem 

Po śmiyrci Maryjo 

Tam w niebiy spotkali. 

 

 

CIEBIE BOŻE WYSŁAWIAMY 

 

Ciebie Boga wysławiamy 

Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała. 

 

Tobie wszyscy Aniołowie, 

Tobie Moce i Niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie, 

ślą wieczystej pieśni głosy. 

 

Święty, Święty, nad Świętymi, 

Bóg Zastępów, Król łaskawy, 

Pełne niebo z kręgiem ziemi, 

Majestatu Twojej sławy. 

 

Apostołów Tobie rzesza, 

chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 

Męczenników orszak biały. 

 

Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła. 

 

Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna Słowo wiekuiste, 

Z Duchem wszechświat wielbi cały, 

Królem chwały Tyś, o Chryste. 

 

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 

by świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka, 

nie wzgardziłeś Panny łonem. 

 

Tyś pokruszył śmierci wrota; 

starł jej oścień w męki dobie 

I rajskiego kraj żywota, 

otworzyłeś wiernym sobie. 

 

Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. 

 

Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech co plami, 

Gdyś odkupił nas od zbrodni 

Drogiej swojej Krwi strugami. 

 

Ze Świętymi w blaskach mocy, 

wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

Zbaw o Panie, lud sierocy, 

Błogosław dziedzictwo swoje. 

 

Rządź je, broń po wszystkie lata, 

prowadź w niebios błogie bramy, 

My w dzień każdy, Władco świata, 

Imię Twoje wysławiamy. 

 

Po wiek wieków nie ustanie, 

Pieśń, co sławi Twoje czyny, 

O, w dniu onym racz nas Panie 

od wszelakiej ustrzec winy. 

 

Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki: 

w Tobie Panie zaufałem, 

nie zawstydzę się na wieki. 

 

 

ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTYMOCNY 

 

1.Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! * Zmiłuj się nad nami.   


2. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, *  

Wybaw nas Panie.   


3. Od nagłej i niespodzianéj śmierci, *  

Zachowaj nasPanie.   


4. Abyś neiprzyjaciól Kościoła świętego 

Poniżyć raczył, *Wysłuchaj nas Panie. 

 

5. My grzeszni,Ciebie, Boga  błagamy.  

Przepuść nam Panie! 

 

6. My grzeszni doCiebie Boże wołamy. Wysłuchaj nas Panie! 

 

7. My grzeszni CiebieBoże prosimy.  

Zmiłuj się nad nami! 


8. Jezu, przepuść! Jezu, wysłuchaj! O Jezu, zmiłujsię nad nami! 


9. Matko, uproś! Matko, ubłagaj! O Matko, przyczyńsię za nami! 


10. Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się zanami!
 

 

X.                 Pieśni pogrzebowe 

 

      Coraz mniej regionów w Polsce, wktórych zachowano pieśni śpiewane przez lud w domu zmarłego i w czasiepogrzebu. Takim regionem jest jeszcze Podhale i parafia na Bachledówce. Pieśnite zbierała P. Mieczysława Łacek, którą często proszono o przewodniczenieśpiewom w czasie modlitw w domu zmarłego i w czasie pogrzebu. 

        Podany niżejzbiorek pieśni jest stałym repertuarem pogrzebów prowadzonych z Czerwiennego naBachledówkę. Niech nadal służy tym, którzy odprowadzają swoich bliskich w tejostatniej drodze na ziemi. 

                                              O.Mieczysław Łacek, paulin 

 

 

CHRYSTUS PAN JEST MYM ZYCIEM 

 

Chrystus Pan jest mym życiem. 

On nagradza hojnie. 

Jemu ja się oddawam 

umieram spokojnie. 

 

Spokojnie idę  

do Chrystusa mego, 

spodziewam się dostąpić 

zbawienia wiecznego. 

                             

Skończyły się już krzyże 

i różne strapienia, 

które miłe mi były 

dla Jego imienia. 

 

Gdy się łamały siły 

ustajała mowa, 

ta myśl ma była, 

te serdeczne słowa. 

 

Oddaję grzeszna duszę 

w pokucie przystojnie. 

Jezus, Maryja, Józef 

ratujcie mnie hojnie. 

 

Już zasnęłam szczęśliwie. 

Odpuść Boże winy, 

w którego rządach były 

mej śmierci terminy. 

                             

Niech ja się z Tobą złączę 

Boże w majestacie, 

w radości z Tobą żyjąc 

wiecznie patrzeć na Cię. 

 

Oto już ciało niosą 

do grobu ciemnego, 

a dusza musi stanąć 

przed Boga Sędziego. 

                   

O Boże Ojcze dobry 

Sędzio sprawiedliwy, 

raczże być mojej duszy 

nędznej miłościwy. 

 

 

SKOŃCZYŁA MI SIĘ DROGA 

         

Skończyła mi się droga, 

zabieram się do Boga. 

Robię dziś pożegnanie 

i ostatnie rozstanie z tymświatem. 

 

Bardzoś mnie świecie łudził, 

złe żądze we mnie budził, 

aż nagle przeminęło 

i wszystko się skończyło nadgrobem. 

 

Smutny i ciemny grobie 

długo muszę spać w Tobie, 

aż mnie kiedyś powoła, 

głos trąby Archanioła  do sądu. 

 

Gorzkie było skonanie 

o grzechach przekonanie. 

Strach zewsząd, boleść wieje, 

gdzie się grzesznik podzieje w  wieczności. 

 

Wszystko się na mnie wali, 

widzę otchłań tam dalej, 

srogi los opłakany, 

Bóg na mnie zagniewany mój Ojciec. 

 

Dochodzi mnie z nieba słuch, 

każą wracać skąd mój duch. 

Wyszedł na mnie krwawy znój, 

ach Boże mój, Boże mój, zmiłujsię. 

 

Matko nie opuszczaj mnie 

w Twej łasce zachowaj mnie, 

uproś u Syna Swego 

dla grzeszników biednegozbawienie. 

 

 

 

 

WYNOŚCIE MNIE JUŻ Z DOMU 

 

Wynoście mnie już z domu, 

mieszkać w nim nie mogę. 

Do przybytku grobowego 

śmierć wskazała mi drogę. 

                  Gdzieskazanie człowieka, 

                  tammoje mnie czeka. 

                  Bógpoślubił mą duszę, 

                  dogrobu iść muszę. 

Krótka podróż jest życia 

z kolebki do grobu, 

Bo dłuższego pobytu 

tu nie ma sposobu. 

                  Idęjuż w śmierci ślady, 

                  bezwaszej porady, 

                  bodo wiecznego spania, 

                  śmierćduszę wygnania. 

Żegnaj  już swoją chatkę, 

wybierz się do Boga. 

Niech Cię już nie ogarnia 

żadna straszna trwoga.     

Żegnam się z Wami, żegnam 

Żegnam świat wesoły. 

                  Muszęjuż odchodzić 

                  wśmiertelne popioły. 

                  ŻegnamWas już, oj!  

Żegnam mili przyjaciele, 

bo już śmiertelne oczy 

sen wieczny zamroczył. 

Żegnam się już z wszystkimi 

                  iz domownikami. 

                  Będęja już obcować 

                  wniebie ze świętymi. 

Wieczne jej spoczywanie 

Racz, że jej  dać Panie 

a niechże jej duszyczka 

też na Tronie stanie. 

 

 

JUŻ IDĘ DO GROBU 

 

Już idę do grobu 

mutnego, ciemnego. 

Tam będę spoczywać 

aż do dnia sądnego. 

Gdzie możni królowie 

swe kości składają 

książęta, panowie 

w proch się obracają. 

        Wtę podróż odchodzę, 

        niebiorę nic z sobą, 

        wpostaci okrytej 

        śmiertelnążałobą. 

Tylko cztery deski 

siedmiołokci szata 

to cała zasługa 

mizernego świata. 

        Jużsłońce i gwiazdy 

        świecićmi przestają, 

        asame ciemności 

        tumnie ogarniają. 

W jaskini pod ziemią 

śmierć wszystkich okryła. 

Toć smo i ze mną 

nędznym uczyniła. 

        Jużod was odchodzę 

        iżegnam się z Wami 

        MojaMamo ( córko, żono, itp.) Droga 

z Braćmi i siostrami. 

(z synem i wnukami; 

z synem i córkami) 

Żegnam się z Tobą  

Małżonku kochany. 

Dziękuję, żeś mi był 

w mym życiu wybrany. 

        Jacię tu zostawiam 

        BożejOpatrzności, 

        asama już odchodzę  

        dowiecznej światłości. 

Żegnam się z Wami, 

Wy tu zostajecie 

a o mojej duszy 

niezapominajcie. 

        Łaskawymsąsiadom 

        dziękujęstokrotnie, 

        żetu na mój pogrzeb, 

        przybyliochotnie. 

Otrzyjcie łzy z oczu, 

ustąpcie żałości. 

Życzcież mi spokoju 

w niebieskiej światłości. 

 

 

KORONKA 

Ojcze nasz… 

10 x „Do boku, do Serca, do NajświętszychRan, Maryjo  prowadź Jego ( Jej) duszętam” 

 

 

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

„Przez Jego bolesną mękę miejmiłosierdzie dla  nas  i świata całego” (10x) 

 

 

MÓJ STRÓŻU ANIELE 

 

Mój Stróżu Aniele, mój miłyPatronie, 

Będę ja Cię wzywał (2) –  

przy ostatnim zgonie. 

 

Bo ja tego nie wiem i wiedzieć niemogę, 

Kiedy mnie Ty wezwiesz (2)  

w tak daleką drogę. 

 

Kiedy mnie Ty oddasz  

w czyśćcowe pożary, 

 

Mój Stróżu Aniele (2),  

będzie płacz niemały. 

 

Mój Stróżu Aniele,  

miej politowanie, 

Niechże mnie minie (2)  

czyśćcowe karanie. 

 

Żyję ja na świecie  

w różnym utrapieniu. 

Potem będę gorzeć (2)  

w czyśćcowym płomieniu. 

 

Przeczytajże dekret,  

całe twoje życie. 

Odbierzesz nagrodę (2)  

od Boga sowicie. 

 

Odbierzesz nagrodę,  

która zgotowana. 

Czegoż Ty się lękasz (2)  

duszyczko kochana. 

 

Czegoż Ty się lękasz,  

ja jestem przy Tobie. 

Ja Stróżem Aniołem (2)  

powiadam ja Tobie. 

 

Ja Stróżem Aniołem  

oraz i strażnikiem 

Duszyczkom do nieba (2)  

jestem przewodnikiem. 

 

Najświętsza Panienko,  

przyczyńże się za mną. 

Ze Świętym Józefem (2)  

i ze Świętą Anną. 

 

A kiedy Ty będziesz  

na niebieskim progu, 

A oddajże chwałę (2)  

najwyższemu Bogu. 

 

Niechaj będzie chwała BoguNajwyższemu, 

Ze Stróżem Aniołem (2)  

Duchowi Świętemu. 

 

 

BARBARA ŚWIĘTA, PERŁA JEZUSOWA 

 

Barbara Święta, perła Jezusowa, 

ścieżko do nieba grzesznikomgotowa. 

Wierna przy śmierci Patronko  

smutnemu- konającemu. 

 

Żródło czystości, obmyte na wieki, 

nie wypuszczaj mnie  

z Twojej Świętej opieki. 

Ty mnie przygotuj na drogę  

wieczności w świątobliwości. 

 

Spraw, by mój Jezus był pasterzemmoim 

w życiu i zgonie, tak jak byłoTwoim. 

Niech duszę moją w niebie  

z Twojej pomocy z Sobą zjednoczy 

 

Twój i mój Jezus w ŚwiętymSakramencie 

Niech mnie nakarmi  

w ostatnim momencie. 

Ostatnie słowo: „Jezus i Maryja”  

niech mnie nie mija. 

 

W ranach najsłodszych,  

w męce Jego drogiej 

Zakryj mnie Panno od szatańskiejtrwogi. 

Abym umierał dobrze  

z Twej obrony nieustraszony. 

 

Bym mą od piekła zabezpieczyłduszę. 

Najbardziej w ten czas,  

kiedy konać muszę. 

Barbaro Droga, oddajże ją Bogu  

w niebieskim progu. 

 

Komuż bezpieczniej duszę swa polecę, 

jak Tobie, a Ty Jezusowi w ręce 

Oddaj, o perło, drogo zapłacona  

Krwią odkupiona. 

 

Szczęście to wielki  

przy mej śmierci będzie, 

gdy Jezus z Matką Najświętszą  

zasiądzie przy konającym. 

Ty ocieraj moje śmiertelne znoje. 

 

A tak wesoło konając zawołam 

i ducha mego w ręce Boga oddam. 

Gdy przy mnie staniesz wraz  

z Jezusem Twoim, a sędzią moim. 

 

Barbaro Święta, uproś godne życie, 

bym mógł opłakać złości mniesowicie. 

Po dobrej śmierci z Świętymi  

mieszkanie daj Jezu, Panie. 

 

 

JEZU W OGRÓJCU MDLEJĄCY 

 

Jezu w Ogrójcu mdlejący 

krwawy pot wylewający! 

Dusze w czyśćcu omdlewają, 

Twej ochłody wyglądają. O, Jezu! 

 

Przez Twój pot, o Jezu Drogi, 

wyzwól dusze z męki srogiej, 

Niechaj Twojej Krwi strumienie 

czyśćca zgaszą im płomienie. O,Jezu! 

 

Przez Twe, Jezu biczowanie, 

duszom w czyśćcu skróć karanie. 

Niechaj Twojej krwi strumienie, 

czyśćca zgaszą im płomienie, OJezu! 

 

Królu w cierniowej koronie, 

przez ukłute swoje skronie 

Wyrwij z czyśćca do korony, 

tych co żebrzą Twej obrony, OJezu! 

 

Krzyż okrutny dźwigający, 

po trzykroć upadający. 

Przez ten ciężar krzyża swego 

wyzwól z ognia czyśćcowego, OJezu! 

 

Jezu z sukien obnażony 

i na krzyżu rozciągniony. 

Dusze w czyśćcu wyglądają, 

ręce k’ Tobie wyciągają, O Jezu! 

 

 

Jezu z krzyżem podniesiony, 

między łotry policzony. 

Policz dusze między święte 

przez swe bóle niepojęte, O Jezu! 

 

Niechaj z boku przebitego, 

Serca Twego zranionego, 

spłyną do czyśćca strumienie 

na dusz wiernych ochłodzenie, OJezu! 

 

Przez swą, Chryste, srogą Mękę, 

podaj duszom w czyśćcu rękę. 

Wyciągnij je od swobody, 

policz między świętych trzody, OJezu! 

 

Wprowadź w rajskiej wieczności, 

do niebieskiej szczęśliwości. 

Tam gdzie święci pieśni śpiewają, 

Trójcę Świętą wychwalają, O Jezu! 

 

 

MATKO NAJŚWIĘTSZA 

 

Matko Najświętsza, do Serca Twego, 

mieczem boleści wskroś przeszytego. 

Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami. 

Ucieczko grzesznych, módl się zanami. 

 

Ach dokąd, matko, i jak pójdziemy. 

I gdzie ratunku szukać będziemy? 

Swojego ludu nie gardź prośbami! 

Ucieczko grzesznych, módl się zanami! 

 

Imię Twe, Mario, litością słynie. 

Tyś nam pociechą w każdejgodzinie. 

Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami. 

Ucieczko grzesznych módl się zanami! 

 

Z każdej, o Matko do Ciebie strony 

woła w swej nędzy człowiekuciśniony. 

Wspieraj nas Twego Serca łaskami, 

Ucieczko grzesznych, módl się zanami! 

 

O Matko nasza, Matko miłości! 

Niechaj doznamy Twojej litości. 

My tacy biedni, kiedyśmy sami! 

Ucieczko grzesznych, módl się zanami! 

 

 

SZCZĘŚLIWY KTO SOBIE PATRONA 

 

Szczęśliwy, kto sobie Patrona, 

Józefa ma za opiekuna. 

Niechaj się niczego nie boi, 

bo święty Józef przy nim stoi, niezginie. 

                   

Idźcie precz, marności światowe, 

boście mnie zagubić gotowe. 

Już ja mam nad wszystko słodszego, 

Józefa, Opiekuna swego, przysobie. 

 

Ustąpcie, szatańskie najazdy! 

Przyzna to ze mną człowiek każdy, 

że choćby i piekło powstało, 

całe się na mnie zbuntowało, niezginę. 

 

Gdy mi jest Józef ulubiony 

Obrońca od każdej złej strony. 

On mnie z swej nie opuści opieki 

i zginąć nie da mi na wieki, pozgonie. 

 

Przeto cię  upraszam serdecznie, 

Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie. 

A w końcu lekkie miał skonanie 

i grzechów swoich darowanie, przyśmierci. 

 

Gdy mi zaś przyjdzie przedSędziego 

stawic się wielce straszliwego, 

bądźże mi, Józefie, przy sądzie, 

kiedy mnie sądzić Bóg zasiądzie-Patronem. 

 

 

 

KTO SIĘ W OPIEKĘ 

 

Kto się w opiekę odda Panu Swemu, 

a całym  sercem szczerze ufa jemu. 

Śmiele rzec może: „ mam obrońcęBoga, 

nie przyjdzie na mnie żadnastraszna trwoga. 

 

Ciebie on z łowczych obieży wyzuje 

i w zaraźliwym powietrzu ratuje. 

W cieniu swych skrzydeł zachowacię wiecznie 

Pod Jego pióry uleżyszbezpiecznie. 

 

Stateczność Jego tarcz i puklerzmocny, 

za którym stojąc, na żaden strachnocny, 

na żadną trwogę, ani dbaj nastrzały, 

którymi sieje przygoda w dzieńbiały. 

 

Iżeś rzekł Panu: „ Tyś nadziejamoja”, 

iż Bóg Najwyższy jest ucieczka twoja. 

Nie padnie na cię żadna złaprzygoda, 

ani się znajdzie w domu twoimszkoda. 

 

Aniołom swoim każe cię pilnować, 

gdziekolwiek stąpisz, będą ciępiastować. 

Na ręku nosić, abyś idąc drogą 

na ostry kamień nie ugodził nogą. 

 

Będziesz bezpiecznie  

po żmijach zjadliwych 

i po padalcach deptałniecierpliwych. 

Na lwa srogiego bez obawywsiądziesz 

i na ogromnym stoku jeździćbędziesz. 

 

Słysz, co Pan mówi: Ten, kto mniemiłuje 

i ze mną szczerze postępuje 

i ja go także w jego każdą trwogę 

i nie zapomnę, i owszem wspomogę. 

 

Głos jego u mnie będzie wzgardzony 

Ja mu w przygodzie udzielę obrony. 

Niech pewien będzie szczęścia izacności, 

i lat sędziwych w Mej życzliwości. 

POŻEGNANIE NA CMENTARZU 

 

Zmarły człowiecze z Tobą siężegnamy. 

Przyjmij dar smutny, który Ciskładamy. 

Trochę  na grób gliny od Twych przyjaciół 

I od Twej rodziny. 

 

Wracasz do ziemi, co matką Twąbyła, 

Która Cię  strawą niedawno żywiła. 

Tak droga każda, którą człowiekchodzi 

Na ten gościniec wszystkich naswywodzi. 

 

Niedługo Siostro  (Bracie) z Tobą się  ujrzymy 

Jużeś tam doszła (doszedł), myjeszcze idziemy. 

Trzeba Ci spocząc po skończonymbiegu, 

Lecz znowu wstaniesz boś tu nanoclegu. 

 

Boże ten zmarły w domy Twym przebywał. 

Żył w Twojej wierze, Twej pomocywzywał. 

Że na Twej łasce wspierał siębezpiecznie, 

Daj duszy Jego odpoczynek wieczny. 

 

 

 

MODLITWA 

 

Za brata (siostrę): 

Boże, okaż swoją ogromną miłośćnaszemu bratu (naszej siostrze), którego (którą)  nagła śmierć wyrwała z naszego grona,okrywając nas żałobą i przyjmij Go (Ją) do swojej chwały. 

Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen. 

 

Za ojca rodziny: 

Boże od Ciebie pochodzi wszelkieojcostwo 

Zmiłuj się nad zmarłym sługą, 

Który jako dobry ojciec troszczyłsię o swoją rodzinę. 

Nagródź  Jego miłość i wierność Twoim pokojem, 

A osieroconą rodzinę otocz swojąopieką. 

Przez Chrystusa Pana naszego.Amen. 

 

Za matkę rodziny: 

Panie Jezu, Ty urodziłeś się zMaryi Dziewicy 

I byłeś Jej posłuszny, zmiłuj sięnad Twoją Służebnicą N., którą odwołałeś z grona rodziny. 

Nagródź Jej macierzyńską miłośćoraz poświęcenie 

I spraw, aby swoja modlitwąwspierała opuszczonych, 

Który żyjesz i królujesz  na wieki wieków. Amen. 

 

 

ŚPIEWY LITURGICZNE 

 

1.    W domu zmarłego: 

 

Ant.: „ Bóg Miłosierny dajeodkupienie” 

 

2.  W drodze do kościoła: 

 

Ant.: „ Wieczny odpoczynek racz mu(jej) dać Panie, a Światłość wiekuista 

niechaj mu (jej) świeci” 

 

3.  W kościele: 

 

„Przybądźcie z nieba na głosnaszych modlitw,mieszkańcy chwały, 

 wszyscy Święci Boży. 

Z obłoków jasnych zejdźcieaniołowie, 

z rzeszą zbawionych spieszcie  

na spotkanie. 

 

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, 

uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, 

a pieśń zbawionych niech jązaprowadzi, 

aż przed oblicze Boga najwyższego. 

 

Niech cię przygarnie Chrystusuwielbiony 

On wezwał Ciebie do królestwaświatła. 

Niech na spotkanie w progu Ojcadomu 

po ciebie wyjdzie litościwa matka. 

Anielski orszak… 

 

Promienny Chrystus, BoskiZbawicielu, 

jedyne światło, które nie znazmierzchu, 

bądź dla tej duszy wiecznymodpocznieniem, 

pozwól oglądać chwały Twejmajestat. 

Anielski orszak… 

                   

4.  Wyprowadzenie zwłok: 

 

„Niech aniołowie zawiodą cię doraju, 

a gdy tam przybędziesz, 

niech przyjmą cię męczennicy 

i wprowadzą cię do krainyszczęścia wiecznego. 

Chóry anielskie niechaj ciępodejmą 

i z Chrystusem Zmartwychwstałym  

miej radość wieczną”. 

 

5.  Na cmentarzu: 

 

Ant.: „W krainie życia będę widziałBoga” 

         

6.  Przy grobie: 

 

„Witaj Królowo, MatkoMiłosierdzia, 

życie, słodyczy i nadziejo naszawitaj. 

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowieEwy. 

Do Ciebie wzdychamy, jęcząc ipłacząc 

na tym łez padole. 

 

Przeto Orędowniczko nasza, 

one miłosierne oczy Twoje 

na nas zwróć. 

A Jezusa, błogosławiony owoc 

Żywota Twojego 

po tym wygnaniu nam okaż. 

O łaskawa, o litościwa, 

o, słodka Panno Maryjo” 

 

 

 

 

SERCE PEŁNE SMUTKU 

(na mel. „Zycymy, zycyme”; tekstAnieli Jamrych śpiewany na pogrzebie Mieczysławy Łacek - Bachledówka, 20października 2004 r.) 

 

Serca pełne smutku. 

Z łocy łzy spływajom. 

Tym śpiywem góralskim, 

Coś go tak kochała, 

Syćka  Ciy zegnamy. 

 

Jus siy Twoja ziymsko 

Pielgrzymka skońcyła. 

Teros  Twoja dusa, 

Bedziy pomalućku 

Do niyba krocyła. 

 

Pomocy lo dusy 

Matko jest potrzeba. 

Być ze przewodnikiem, 

Kochana Maryjo, 

W tyj drodze do niyba. 

 

Zaprowadź Jom Matko, 

Het tam, przed  Tron Bozy. 

Niyk ze se z radościom, 

Panu Jezusowi, 

Jus na wiyki słuzy. 

 

Zegnamy Ciy syćka, 

Zegnamy jesce ros. 

Jest nom ciyńsko, smutno, 

Zes se tak warciutko 

Jus odesłał od nos. ......

Kreator stron internetowych - przetestuj